Google Translate:

Självbetjäningstjänster

Snabblänkar

Fler relevanta sidor och artiklar

Vanliga frågor och svar

  Ja, uppehåll i hämtning för dödsbo sker efter muntlig eller skriftlig anmälan till Affärsverken. Uppehållet är begränsat till sex månader och kostar inget att söka. Kärlen står kvar på fastigheten under uppehållet och den fasta avgiften debiteras under uppehållet.

  Ja, det finns två alternativ. Ansökan om dessa medför en kostnad.

  1. Tidsbegränsat uppehåll på 6 till 24 månader. Ansökan om detta uppehåll görs hos Affärsverken.
  2. Obegränsat i tid. Ansökan om denna typ av dispens görs hos miljö -och samhällsbyggnadsförvaltningen.

  Uppehållet måste vara minst sammanhängande sex månader.

  Den rörliga avgiften täcker kostnader för insamling, transport och behandling av hushållsavfall. Avgiften påverkas av abonnemangsval, behållarens storlek och hur ofta avfallet hämtas. Taxan för avfallshantering beslutas av kommunfullmäktige.

  Den fasta avgiften täcker kostnad för återvinningscentralernas mottagning och behandling av grovavfall och farligt avfall, samt administration. Taxan för fast avgift beslutas av kommunfullmäktige.

  Resurshushållningsplan 2018-2025 beskriver hur Karlskrona kommun ska arbeta med avfallshantering fram till år 2025. Arbetet ska resultera i att avfallets mängd och farlighet ska minska och att servicen samt tillgänglighet ska öka.

  Du hittar mer informationen om planen här

  Här kan du läsa kommunens föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona. Där hittar du både dina och Affärsverkens skyldigheter när det gäller avfall. 

  Om du inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet finns det många alternativ till latrinhämtning. Kostnaderna för installation av mulltoalett eller liknande tjänas snart in. Installation av toalettlösning kräver anmälan hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på Karlskrona kommun.

  Kontakt installation av alternativ toalettlösning
  Karlskrona kommun, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
  telefon 0455-32 20 01
  e-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se

  Om du ändå vill ha ett abonnemang för latrinhämtning kontaktar du vår kundservice.

  Kostnad för hämtning (gäller latrin och inte mulltoaletten):
  Året runt - hämtning varannan vecka: 17 895 kr inkl moms
  Sommar - hämtning varannan vecka: 9 930 kr inkl moms

  Deponi är material som inte går att återvinna, exempelvis keramik, glasfiber, säkringar, med mera. Detta lämnar du på någon av våra återvinningscentraler. Vi kan även hämta deponi vid din fastighet. Lägg deponin i en genomskinlig säck som du placerar väl synlig vid dina övriga avfallskärl. Som inloggad på Affärsverken kan du beställa hämtning som vi utför inom tio vardagar.

  Logga in och beställ hämtning av deponi.

  Så hanterar du deponi

  Det är viktigt att sortera. Det du sorterar förbli sorterat, tills det återvinns. Vi på Affärsverken mellanlagrar ditt sorterade avfall på vår avfalls- och återvinningsanläggning på Mältan. Sedan transporteras de olika materialen vidare för återvinning.

  Mer information om vad som händer med avfallet

  Mer information om Mat separat

  Skriv in det du vill sortera i sökrutan på sorteringsguiden eller prova gärna vår sorteringsbot.

  Vilka hämtningstider du har kan du söka upp på sök hämtningstider.

  Kärlen placeras olika beroende på om det är en baklastande eller en sidolastande sopbil som hämtar ditt avfall.

  Så placerar du avfallskärlen vid tömning

  Förutom att vi hämtar hushållsavfallet tömmer vi också kärlen på återvinningsstationerna och återvinningscentralerna, där du lämnar avfallet du sorterat. Det sorterade avfallet från hushåll, företag, återvinningsstationer och återvinningscentraler körs till vår avfalls- och återvinningsanläggning på Mältan strax norr om Karlskrona.