Google Translate:

Ansök om dispens eller uppehåll

Karlskrona kommuns kommunfullmäktige har gett Affärsverken uppdraget att samla in hushållsavfall i kommunen. Bostadsfastigheter har skyldighet att lämna sitt hushållsavfall till Affärsverken och för undantag behövs beviljad dispens eller beviljat uppehåll.

Dispens från hämtning och slamtömning

Fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare (inte hyresgäst) kan ansöka om dispens (undantag), från hämtning och slamtömning hos kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning. Karlskrona kommun tar ut en handläggningsavgift oavsett om dispensen godkänns eller inte.

Dispensen är personlig och gäller tills dess någon meddelar Affärsverken att fastigheten används som bostad igen eller om fastigheten byter ägare.

Olika dispenser

Hus som inte används, men underhålls

Ett bostadshus som inte används som permanent- eller fritidshus men som tittas till och underhålls kan få dispens. Förutsättningarna är att ingen är skriven på fastigheten, att man endast tittar till huset då och då samt att bara enstaka övernattningar görs årligen i samband med tillsyn och underhåll. Exempelvis innebär en veckas boende under sommaren att huset används som fritidsbostad.

Denna dispens ger befrielse från hämtning och rörlig avgift. Den fasta avgiften för fritidsbostad debiteras fortfarande eftersom fastigheten registerhålls och eftersom avfall som uppstår i samband med underhåll hänvisas till återvinningscentralen. Eventuell slamtömning vid dispens kan beställas mot extra kostnad, som budad eller akuttömning beroende av behov. Om fastigheten har kärl för avfall när dispensen godkänns debiteras en kostnad när kärlen hämtas.

Eget omhändertagande av hushållsavfall

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare kan, om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfall till Affärsverken. Det krävs att fastighetsinnehavaren själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och för miljön. Slamtömning utförs enligt schema.

Denna dispens ger befrielse från hämtning och rörlig avgift. Den fasta avgiften debiteras fortfarande. Om fastigheten har kärl för avfall när dispensen godkänns debiteras en kostnad när kärlen hämtas.

Dispensen gäller allt hushållsavfall. Om du vill hemkompostera kan du läsa mer på Karlskrona kommuns webbsida.

Dispens för ödehus

Det finns möjlighet att söka total dispens om ett hus inte används som permanent- eller fritidsbostad och är lämnat att förfalla. Det innebär dispens från hämtning, slamtömning, samt rörlig och fast avgift. Om fastigheten har kärl för avfall när dispensen godkänns debiteras en kostnad när dessa hämtas.

Telefon kommunens växel: 0455-30 30 00
E-post till miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen: samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se

Uppehåll i hämtning

Ansökan om uppehåll (paus) görs hos Affärsverken. Se nedan för mer information om hur uppehåll söks, beroende på typ av uppehåll. För godkänd ansökan måste den vara oss till handa innan ansökningsperioden börjar. Det vill säga att vi inte godkänner några ansökningar bakåt i tiden. Handläggningsavgift och hemtagning av kärl debiteras på nästkommande faktura enligt gällande prislista.

Uppehåll i hämtning för dödsbo

Uppehåll i hämtning för dödsbo sker efter muntlig eller skriftlig anmälan till Affärsverken. Uppehållet är begränsat till sex månader och kostar inget att söka. Kärlen står kvar på fastigheten under uppehållet och den fasta avgiften debiteras under uppehållet.

Uppehåll i hämtning för permanentbostad

Om en permanentbostad inte ska bebos under en period på mellan 6 och 24 månader kan ett uppehåll göras i hämtningen. Fastigheten kan tittas till sporadiskt, men det får inte ske några övernattningar.

Godkänt uppehåll debiteras enligt fastställd taxa. Uppehållet innebär befrielse från hämtning och rörlig avgift, men den fasta avgiften debiteras under uppehållet. När uppehållet är slut körs kärl enligt tidigare abonnemang ut igen och debitering för kärlhanteringen sker enligt taxa.

Ladda ner blanketten för ansökan om uppehåll (pdf)

Uppehåll i hämtning för fritidsbostad

För fritidsbostad kan det ansökas om uppehåll för minst för en hel hämtningssäsong (maj till september) och för maximalt för 24 månader. Bostaden får tittas till, men övernattning får inte ske.

Godkänd ansökan debiteras enligt fastställd taxa. Uppehållet innebär befrielse från hämtning och rörlig avgift, men den fasta avgiften debiteras under uppehållet. När uppehållet är slut körs kärl enligt tidigare abonnemang ut igen och debitering för kärlhanteringen sker enligt taxa.

Ladda ner blanketten för ansökan om uppehåll (pdf)

Uppehåll längre än 24 månader

Om bostaden inte ska användas som bostad under en sammanhängande period som är längre än 24 månader, ska ansökan om uppehåll göras via Karlskrona kommuns miljö- och samhällsbyggnadsavdelning.

Uppehåll i hämtningen innebär att fastighetens slam och latrin inte töms under den period som uppehållet gäller. Om avloppet är gemensamt med en annan bostad kommer tömning att göras enligt ordinarie schema.

För mer information om dispenser och uppehåll, se Karlskrona kommuns webbsida för föreskrifter.

Om ni har drabbats av brand eller om bostaden ska rivas, kontakta vår kundservice.

Vanliga frågor och svar

  Den fasta avgiften täcker kostnad för återvinningscentralernas mottagning och behandling av grovavfall och farligt avfall, samt administration. Taxan för fast avgift beslutas av kommunfullmäktige.

  Den rörliga avgiften täcker kostnader för insamling, transport och behandling av hushållsavfall. Avgiften påverkas av abonnemangsval, behållarens storlek och hur ofta avfallet hämtas. Taxan för avfallshantering beslutas av kommunfullmäktige.

  Uppehållet måste vara minst sammanhängande sex månader.

  Ja, det finns två alternativ. Ansökan om dessa medför en kostnad.

  1. Tidsbegränsat uppehåll på 6 till 24 månader. Ansökan om detta uppehåll görs hos Affärsverken.
  2. Obegränsat i tid. Ansökan om denna typ av dispens görs hos miljö -och samhällsbyggnadsförvaltningen.

  Ja, uppehåll i hämtning för dödsbo sker efter muntlig eller skriftlig anmälan till Affärsverken. Uppehållet är begränsat till sex månader och kostar inget att söka. Kärlen står kvar på fastigheten under uppehållet och den fasta avgiften debiteras under uppehållet.