Beskrivning: På grund av tekniska problem med M/F Astrid är turerna inställda tillsvidare.

Google Translate:

Beskrivning: På grund av tekniska problem med M/F Astrid är turerna inställda tillsvidare.

Lokalt engagemang

Affärsverkens värdeord är Närhet, Omtanke och Affärsmässighet. Alla samarbeten som ingås ska på något sätt kunna kopplas till dessa ord och vårt varumärke.

Syfte och mål

Sponsring är en naturlig del av Affärsverkens marknadsföring och ett sätt att visa vårt samhällsengagemang genom att stödja lokala föreningar. Målet med våra sponsringssamarbeten är att skapa goda relationer och bidra till ett aktivt föreningsliv som är positivt för hela kommunen. Vår sponsring riktar sig därför till lokala föreningar.

Vi på Affärsverken är måna om barns rättigheter. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt i en hälsosam miljö. Alla barn har också rätt till lek, fritid, kultur och vila.

Genom att stödja lokala föreningar vill vi bidra till att rättigheterna för barnen tillgodoses. Bra fritidsaktiviteter skapar trygghet och gemenskap samtidigt som det bidrar till ökad fysisk och psykisk hälsa.

Vi har därför valt att huvudsakligen samarbeta med föreningar som bedriver breddverksamhet för barn och ungdomar snarare än elitsatsningar. Vi har också valt att sponsra verksamheter som engagerar sig i frågor om hållbar utvecklig eller bedriver ett trygghetsskapande arbete.

Vi sponsrar

 • Främst föreningar med en aktiv barn- och ungdomsverksamhet.
 • Främst föreningar med breddverksamhet.
 • Enskilda större event.
 • Särskilt behjärtansvärda insatser.

Vi sponsrar inte

 • Verksamheter som strider mot våra värderingar, etik och moral.
 • Politiska och religiösa verksamheter.
 • Verksamheter som inte strävar mot jämlikhet och alla individers lika värde.
 • Aktiviteter som kan skada miljön.
 • Enskilda individer.

Ett bra sponsorskap och motprestation

Det viktigaste är inte att vår logotyp syns på lagtröjan eller i programbladet utan att vi har ett bra samarbete. Det måste finnas någon typ av motprestation för att vi ska kunna bevilja en ansökan om sponsring. All sponsring regleras genom skriftligt avtal.

Krav

Vi har höga krav på våra samarbetspartners, det är viktigt att de representerar goda värderingar som bidrar till social hållbar utveckling. Det innebär att vi ställer krav på att samarbetsparterna arbetar för bland annat jämställdhet, likabehandling och trygghet.

Föreningen bör därför:

 • I huvudsak bedriva verksamhet för barn och ungdomar.
 • I huvudsak bedriva breddverksamhet.
 • Sträva mot jämlikhet och alla individers lika värde.
 • Ha nolltolerans mot alkohol, tobak och droger inklusive all form av doping.
 • Ha nolltolerans mot mobbning.

Föreningen ska begära ett särskilt utdrag från belastningsregister om föreningens alla ledare, tränare och domare för att stärka barn och ungdomars skydd mot grova brott. Samarbetsparten ska på begäran kunna styrka att ovanstående grundläggande krav är uppfyllda.

Ansökan inför 2025

Ansökningsperioden för 2025 öppnar 1 augusti 2024 och sista ansökningsdag är 30 november 2024.

När vi fattar beslut om sponsring gör vi både en etisk och ekonomisk värdering av samarbetsparten. Avgörande är om vi anser att samarbetet har en positiv påverkan för såväl de aktiva medlemmarna som för Affärsverken.

Affärsverken förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avböja eller avbryta ett sponsorsamarbete av etiska skäl eller andra skäl än de som anges i punkterna ovan.