Beskrivning: På grund av tekniska problem med M/F Astrid är turerna inställda tillsvidare.

Google Translate:

Beskrivning: På grund av tekniska problem med M/F Astrid är turerna inställda tillsvidare.

Kamerabevakning

På vissa områden som Affärsverken ansvarar för sker kamerabevakning. Dessa områden föregås av fysisk skyltning om att kamerabevakning förekommer. Bevakning sker i brottsförebyggande syfte. I händelse av överträdelse kan personuppgifter spelas in.

Varför kamerabevakar vi?

Affärsverken Karlskrona AB, med dotterbolag använder kamerabevakning för att förebygga och utreda brott i syfte att skydda våra byggnader och anläggningar. Vi använder även bevakningsmaterial i syfte att skapa ökad personsäkerhet för våra anställda.

Vilken typ av kamerabevakning använder vi och vilken rättslig grund hänvisar vi till?

  • Bevakning och inspelning av video inom Affärsverkens områden
    Syftet är att upprätthålla en trygg miljö för personal och besökare samt att förhindra brottslig aktivitet.
    Rättslig grund – Berättigat intresse
  • Lagring av specifika inspelningar och händelser
    Syftar till att, som del av polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning, säkra bevismaterial för vidare befordran till polismyndighet.
    Rättslig grund – Rättslig skyldighet

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Personuppgifter kan komma att behandlas i form av filminspelningar.

Vem har tillgång till materialet?

Tillgången är begränsad till behörig personal på Affärsverken, samt behörig bevakningspersonal. Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet.

Hur länge sparas inspelat material?

Inspelat material sparas i högst 14 dagar men kan komma att sparas längre för att följa specifika lagkrav.

Kamerabevakning och den enskildes rättigheter

Affärsverken Karlskrona AB har ambitionen att följa reglerna i dataskyddsförordningen. Om det ändå kan uppfattas att kamerabevakningen strider mot kraven kan anmälan göras till Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se).

Kontaktuppgifter

För frågor eller klagomål gällande Affärsverkens hantering av personuppgifter kontakta Affärsverkens dataskyddsombud, dataskydd@affarsverken.se.