Google Translate:

Vanliga frågor och svar

  Man kan lite enkelt säga att 6 MW effekt omräknas till 6 * 1 000 soltimmar/år = 6 000 MWh energi. 6 000 MWh motsvarar 6 000 000 kWh. En normal villaförbrukning motsvarar 15 000 kWh per år. Solparkens produktion motsvarar ca 400 normal villors årsförbrukning.

  Medlemmar i Solfördelarna får avdrag för andelsägande i Solfördelarna på den vanliga fakturan från Affärsverken. Avdraget presenteras som en separat post på fakturan.

  En Driftförening tar hand om allt löpande och fördelar intäkter och kostnader till alla medlemmar, alltså de som äger anläggningarna (solcellsystem). Alla som är delägare i en anläggning måste vara medlem i Karlskrona Solpark Drift Ekonomisk förening.

  Solfördelarna är en ekonomisk förening som köper del av anläggningen och säljer andelar till sina medlemmar.

  Läs mer om föreningen här.

  Platsen för Karlskrona Solpark är den gamla Gullbernadeponin i Lyckeby. Solinstrålningen i Karlskrona är bland de högsta i Sverige och därför är förutsättningarna så bra för en solpark.

  kWp står för kilowatt peak. Det är så mycket som solcellerna genererar under ideala förhållanden och så som de testas hos tillverkarna.

  kWh är ett mått på el-energi. kWh står för kilowatt i timmar. 1 kWh motsvarar energin som går åt för att en 40 W-lampa ska vara tänd i 25 timmar.

  Så här fungerar det att vara direktägare i Karlskrona Solpark.

  • Investeringen är minst 50 kW.
  • Varje kW kostar 15 500 kronor (exklusive moms).
  • Minsta investering är alltså 775 000 kronor (exklusive moms).

  I och med investeringen äger direktägaren en anläggningstillgång i form av installerad effekt i solparken. Denna anläggningstillgång går in i direktägarens egen bokföring och därför kan avskrivningar göras.

  All energi som produceras i Karlskrona Solpark säljs momentant till gällande timspotpris. Dessutom säljs ursprungsgarantierna som tilldelas. Detta utgör Karlskrona Solparks intäkter. Kostnaderna utgörs av de operativa driftkostnaderna för administration och underhåll.

  Två gånger om året sammanställs intäkterna och kostnaderna och utbetalning görs till direktägarna. Dessa utbetalningar är skattepliktiga intäkter i direktägarens bokföring.

  (Exempel från 2022: En direktägare med 50 kW fick intäkter på cirka 80 000 kronor och kostnader på cirka 3 000 kronor.)

  Avtalstruktur

  • Överlåtelseavtal som reglerar köpet av anläggningstillgången från Affärsverken (ansvarig för byggandet).
  • Andelsavtal som reglerar ägandet av hela Karlskrona Solpark med alla övriga direktägare.
  • Samarbetsavtal som reglerar att direktägaren överlåter ansvaret för drift och underhåll till Driftföreningen.
  • (Driftföreningen har i sin tur ett partnerskapsavtal där man köper tjänsterna för drift, underhåll och administration från Affärsverken).

  För att teckna sig för en investering i de kommande etapperna så signeras en bindande avsiktsförklaring.
  I samband med den erläggs också en anmälningsavgift på 10 procent av köpeskillingen.

  En andel producerar cirka 100 kWh per år. För att räkna på investeringen krävs att man vet det framtida elpriset. Som kund får du betalt det rörliga elpriset på NordPool (baserat på varje produktionstimmes pris).

  Om du vill veta vad din andel kan ge dig, baserat på genomsnittligt elpris och snittintäkt, kan du kika på kalkylen.

  Historik Karlskrona Solpark
  Sedan första maj 2019 då Karlskrona Solpark togs i drift har det sett ut såhär:

  År kWh per andel kronor per andel
  2023 104 101
  2022 99 209
  2021 88 71
  2020 99 36
  2019 (8 månader) 77 38

  En solpanel motsvarar ungefär fem andelar.

  Ja du kan äga andelar i Karlskrona Solpark oavsett vart i landet du bor. Men du måste ha Affärsverken som elhandelsleverantör.

  Övervakning sker dygnet runt.

  Snö skottas inte bort från solpanelerna eftersom risken att skada panelerna är stor. Vid skottning kan små sprickor uppstå och med tiden kan sprickorna leda till större skador. Av samma anledning rekommenderas de som har solceller på sina tak att inte heller skotta bort snön.

  Trots att det kan vara fint väder även i vintertid är solcellernas produktion liten under årets mörkare månader. Därför går inte några större mängder energi förlorad om solpanelerna under en tid är täckta med snö.

  Vi rekommenderar dig att undersöka om det finns behov av takbyte innan du beställer solceller. Panelerna kommer att sitta på taket i cirka 30 år så det är klokt att bedöma takets skick.

  Ja. Olika takmaterial innebär olika typer av monteringssätt, vilket påverkar priset. Man kan förenklat säga att den enklaste monteringen är på plåttak och därefter kommer takpannor. Papptak är normalt sett mest kostsamt. Eternittak monterar vi inte solpaneler på.

  Växelriktaren kan monteras såväl inne som ute, någonstans på sträckan mellan solcellerna och din elmätare. Man vill gärna undvika direkt solljus på växelriktaren och eftersom det är elektronik så är det bra om den är lite skyddad. Den mår bra av att monteras på ett svalt ställe. En lämplig placering för växelriktaren hjälper vi till att bedöma utifrån dina förutsättningar.

  Installatören som monterade dina solpaneler kommer att skicka in en färdiganmälan till ditt elnätsbolag.

  Om du idag saknar en dubbelriktad elmätare, där konsumtion och produktion mäts separat, kommer ditt elnätsbolag att ta kontakt med dig innan solcellerna sätts i bruk för byte av elmätare.

  Tillvägagångssättet kan skilja sig något mellan olika elnätsbolag. Vid eventuella frågor rekommenderar vi dig att kontakta ditt elnätsbolag.

  Du behöver aktivt teckna ett mikroproduktionsavtal med ditt elhandelsbolag om du vill sälja din överskottsel. Hur mycket du får betalt skiljer sig emellan olika elhandelsbolag.

  Om du idag är eller önskar bli kund hos oss på Affärsverken så hittar du information här: Sälj din överskottsel

  Minuspriser på elmarknaden uppstår när det blir ett överskott av el i kombination med låg efterfrågan. Det behöver inte betyda att du betalar för den el du producerar med dina solceller. Du tjänar fortfarande på din överskottsel eftersom du har en skattereduktion på 60 öre per kWh och även får ersättning för nätnyttan.

  Att stänga av växelriktaren vid minuspriser kommer inte vara lönsamt. Det är bättre att utnyttja så mycket av din egenproducerade el som möjligt. Då sparar du även energiskatt och nätkostnader på den el du inte behöver köpa.