Google Translate:

Karakterisering av deponiavfall

Blankett och guide

Karaktiseringsblankett.pdf

Som verksamhetsutövare är du skyldig att karakterisera det avfall som ska deponeras. Du måste beskriva ursprung, sammansättning, egenskaper och på vilken slags deponi avfallet kan läggas.

Klassificera avfallet enligt avfallsförordningen där du ser om avfallet är farligt eller ofarligt och där allt avfall har en kod. (Exempel: ”Kasserad sand och lera” har kod 01 04 09).

Fyll sedan i blanketten för karakterisering. Blankett och guide för hur du gör hittar du längst upp. Blanketten används både för regelbundet och oregelbundet genererat avfall. För avfall som genereras regelbundet gäller karakteriseringen så länge avfallets egenskaper eller den process som orsakar avfallet inte förändras. För oregelbundet genererat avfall ska en ny karakterisering genomföras varje gång.

Blanketten lämnar du i vågstationen på avfalls- och återvinningsanläggningen eller så skickar du den innan avlämning till: 

Affärsverken Karlskrona AB
Avfalls- och återvinningsanläggningen
Box 530
371 23 Karlskrona

Om du gör flera tömningar under ett och samma saneringsarbete räcker det att lämna blanketten en gång för hela arbetet.

Affärsverken har rätt att avvisa avfallet om det inte överensstämmer med handlingarna eller om handlingarna visar att avfallet inte får tas emot på Mältans avfallsanläggning. Överensstämmelseprovning görs enligt (NFS 2004:10, §§ 17-19).

Avfallsproducentens ansvar

Det är du som avfallsproducent som ansvarar för att en korrekt karakterisering görs. Med avfallsproducent menas alla som bedriver en verksamhet som ger upphov till avfall. En avfallsproducent kan även vara, till exempel, en transportör som genom förbehandling, blandning eller andra åtgärder ändrar avfallets sammansättning och egenskaper.