Google Translate:

Vad händer med avfallet?

Vi sköter avfallshämtning för både hushåll och ett flertal företag i Karlskrona.
Vad händer sedan?

Det sorterade avfallet från hushåll, företag, återvinningsstationer och återvinningscentraler körs till vår avfalls- och återvinningsanläggning Mältan strax norr om Karlskrona.

En stor del av anläggningen utgörs av mellanlager för olika material och vi arbetar på uppdrag åt samtliga materialbolag som ingår i Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Det komposterbara avfallet tas om hand på Mältan och transporteras sedan vidare till annan anläggning för att bli biogas och biogödsel. Det brännbara körs iväg till förbränning och energin tas tillvara. Vi tar även emot avfall som inte kan sorteras eller återvinnas (deponirester). Detta täcks över och slutförvaras vilket utgör det så kallade "sopberget".

Så här återvinns avfallet

Brännbart avfall

Vi mellanlagrar brännbart avfall från hushåll och företag innan det transporteras vidare och förbränns och energin tas tillvara.

Ofärgat glas

Vi mellanlagrar ofärgat glas innan det hämtas av Svensk Glasåtervinning. Därefter sorteras och krossas glaset innan det går in i olika återvinningsprocesser. 35 procent av allt ofärgat glas är framställt av återvunnet glas.

Färgat glas

Vi mellanlagrar färgat glas innan det hämtas av Svensk Glasåtervinning. Därefter sorteras och krossas glaset innan det går in i olika återvinningsprocesser. 90 procent av allt färgat glas är framställt av återvunnet glas. En liten del mals och används i betong.

Metallskrot

Efter mellanlagring skickar vi skroten till Stena Recycling AB där det sorteras. Därefter förädlas materialet och säljs till stålverk, gjuterier och smältverk. Hälften av råvaran till svensk stålindustri kommer från återvunnet järnskrot.

Pappersförpackningar

Vi pressar och balar förpackningarna. Därefter skickas de till pappersbruk. Bland annat kartonger tillverkas av återvunna pappersförpackningar

Metallförpackningar

Insamlade metallförpackningar mellanlagras hos oss och hämtas av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Därefter sorteras de som stål eller aluminium och skickas till olika smältverk. Vid återvinning av aluminium sparas 95 procent av den energi som behövs för att framställa nytt aluminium. Motsvarande siffra för stål är 75 procent. Stål och aluminium kan återvinnas många gånger innan kvaliteten påverkas.

Plastförpackningar

Vi mellanlagrar förpackningar i plast innan det hämtas av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. De finsorteras efter sammansättning och ibland färg, innan de skickas till plaståtervinnare. Plasten återvinns bland annat till nya sopsäckar, bärkassar, plank och pallklossar.

Särskilda plastförpackningar

Vissa plastförpackningar från exempelvis industri och handel är, på grund av olika sammansättningar samt tidigare innehåll, inte alltid lämpade för återvinning. Vissa förpackningar går inte att rengöra och dessa läggs därför som brännbart och energin utvinns.

Tidningar

Alla tidningar som vi hämtar mellanlagras hos oss innan de körs vidare till Ohlssons där det sorteras efter kvalitet och sedan skickas i balar till pappersbruken. Papperet används sedan som råvara till nytt papper. Förpackningar och hygienpapper kan vara helt och hållet tillverkade av returfiber. Tidningar består av ca 40 till 50 procent returfibrer.

Behandlat träavfall

Trä som är behandlat med färg eller oljor sorteras och krossas på Mältan innan det används som konstruktions- och täckningsmaterial på deponin.

Obehandlat träavfall

Rent träavfall sorteras på Mältan innan det krossas och används som flis för eldning i kraftvärmeverket och våra övriga värmeverk.

Trädgårdsavfall

Det trädgårdsavfall som lämnas på Mältan krossas och används som flis.

Krymp- och sträckfilm

Krymp- och sträckfilm är emballageplast från handeln och industrin. Detta pressas till balar på Mältan och skickas vidare till plaståtervinning. Av den återvunna plasten tillverkas bland annat plastpåsar, sopsäckar, flaskor och dunkar.

Kontorspapper

Efter mellanlagring skickar vi kontorspapperet från Karlskronas företag till Stena Recycling AB där det sorteras och pressas till balar. Detta används sedan av pappersbruk som råvara till olika sorters hygienpapper.

Wellpapp

Fibrerna i wellpapp kan återanvändas upp till åtta gånger. Efter mellanlagring hos oss skickas wellpappen till IL Recycling AB där det pressas till balar. Dessa används sedan som råvara vid tillverkning av ny wellpapp.

Rivningsmassor

Rivningsmassor används som konstruktionsmedel på deponin. Betong och liknande utgör ett utmärkt material för att bygga vägar för lastbilar med mera.

Elektroniska produkter

Enligt lag är det förbjudet att elprodukter deponeras eller förbränns utan föregående behandling. På Mältan mellanlagrar vi elektroniska produkter som spisar, datorer, TV-apparater med mera. Därefter transporteras de till El-Kretsen som förbehandlar och återvinner produkterna enligt gällande lagar.