Google Translate:

Så fungerar vår portföljförvaltning

Vi får många frågor om portföljförvaltning och hur priserna påverkas av omvärlden. Historiskt har våra portföljer utfallit med ett genomsnittligt lägre pris än de rörliga avtalen, men ibland kan förhållandet vara det omvända. Här förklarar vi hur det hänger ihop.

Den nordiska elmarknaden, likt andra råvarumarknader, utmärks av två huvudsakliga handelsplatser. En spotmarknad där priset för kommande 24 timmar sätts via ett auktionsförfarande på elbörsen Nord Pool. Spotpriset handlar om leveransen här och nu, timme för timme. Den andra är en terminsmarknad där olika aktörer avtalar om priser på den finansiella elbörsen Nasdaq OMX Commodities. Terminspriserna handlar om vad marknaden förväntar sig att spotpriserna ska bli. Här kan man handla med kontrakt som gäller, till exempel över kvartal till hela år i framtiden. Det finns terminskontrakt både för det Nordengemensamma Systempriset och för de olika de förväntade prisskillnaderna mellan de lokala prisområdena (till exempel SE4, södra Sverige) och Systempriset.

Gynnsamma inköpstillfällen

I vår portföljförvaltning använder vi oss av terminsmarknaden och försöker hitta inköpstillfällen vi bedömer som gynnsamma. Både spot- och terminspriserna varierar mycket. Det senaste året har marknaden upplevt en stor oro för hur elpriset ska levereras, både månad för månad under 2022, men framför allt hur utfallet skulle bli under vintern 2022/2023. Omvärldsfaktorer och väderrelaterade faktorer spelar bägge roll för de nordiska spot- och terminspriserna.

Inför vintern fanns en risk för extremt höga elpriser och vi såg terminskontrakt för de nordiska vinterkvartalen på över 7 kr/kWh. För att vara jämförbart med levererade portföljpriser ingår i detta pris både förväntad prisområdesskillnad och de motsvarande påslag och avgifter som påförs kund, exklusive nätavgifter och skatter. Efter den kalla perioden i början av december slog väderbilden om till milt och de första månaderna av 2023 har haft temperaturer en bra bit över det normala. Den varma temperaturen har medfört lägre efterfrågan på kontinental gas och el samt nordisk el. Det har i sin tur medfört påfyllda europeiska gaslager i stället för tömda, lägre kontinentala elpriser och betydligt lägre nordiska elpriser än befarat.

Förvaltning

Affärsverken handlar på förhand med terminskontrakt enligt olika strategier, ibland mer än ett år, ända upp till tre år i förväg. Merparten av terminshandeln sker med Systempriset som referenspris, men vi kan naturligtvis även handla med prisområdesskillnadskontrakten.

Sedan vi satte ramarna för nuvarande förvaltningsmodell har vi lyckats leverera portföljpriser en bit under genomsnittet av de rörliga månadsmedelspotpriserna. Uppläggen kan skilja något, portfölj till portfölj, men generellt siktar vi på att köpa in mer kraft för vinterhalvåret och mindre för sommarhalvåret. Dessutom skiljer prisnivåerna mellan portföljerna beroende på när avtalen ingås eller förlängs.

Hybrid mellan fast och rörligt

Olika kunder vill ha olika grad av trygghet. En förvaltad portfölj är en utmärkt hybrid mellan ett helt rörligt och ett fast avtal. En förvaltad portfölj medför över tid att du som kund troligen sparar pengar jämfört med andra avtalsformer. Det också ett sätt att säkerställa att du inte får ett lika varierande elpris som det rörliga. Vill du hellre ha ett rörligt elpris erbjuder vi på Affärsverken även den avtalsformen. Vi erbjuder dock inte fasta priser i nuläget. Dels på grund av risken det innebär för oss som elhandelsleverantör. Dels på grund av att vi i nuläget anser att avtalsformen förmodligen är en dålig affär för våra kunder i och med det riskpåslag som vi skulle tvingas lägga på erbjudet fastpris.

Historiskt har Affärsverken visat fina resultat i alla portföljer och vi mäter internt vår egen handel mot index baserat på terminsmarknadens stängningspriser. Där har vi ett mycket gott utfall historiskt. Vi har konsekvent slagit dessa index och vi står oss väl i jämförelse med andra elhandelsbolags motsvarande förvaltade produkter.

Högre terminspriser följs av högre portföljpriser

Förutsättningarna för alla portföljer skiljer sig åt beroende på när handel i respektive portfölj kan inledas och hur långt fram i tiden avtalet sträcker sig. Då terminspriserna har varit höga under hela 2022, och prissäkringarna sker successivt, medför det att priserna i alla våra portföljer har utfallit på en högre nivå denna vinter än tidigare. En portfölj som startas eller förlängs under en dylik period med högre priser har inga prissäkringar att tillgodogöra sig från tidigare, lägre prisnivåer.

Under juli-september 2022 kostade ett 1-årigt fast avtal ca 3,5-6,5 kr/kWh och ett 3-årigt fast avtal kostade 2,5-5 kr/kWh (exklusive moms, källa SCB). Antalet elhandelsleverantörer som fortfarande sålde fastprisavtal var få. Under denna period hade vi på Affärsverken kunder som behövde bestämma sig för om de skulle ha portfölj eller inte. Nämnda portföljers priser har under januari-mars under 2023 varit historiskt höga och en bra bit över månadsmedelspotpriserna. Samtidigt var de lägre än motsvarande fastprisavtal som kunde ha tecknats.

I våra portföljer handlar vi strategiskt för att hitta bra långsiktiga köplägen och taktiskt för att utnyttja marknadens svängningar. Våra strukturerade handelsstrategier medför att vi kan leverera bra portföljpriser över tid. Alla portföljer under vår förvaltning får i varierande grad med sig prissäkringar från de nivåer marknaden handlats på det senaste året eller längre tillbaka i tiden. Med tiden löper gamla prissäkringar ut. Förr eller senare vänder de rörliga priserna upp igen och då blir portföljens pris med stor sannolikhet lägre än de rörliga priserna.

Elstöd

Syftet med regeringens beslutade elstöd var att lindra konsekvenserna av de höga elpriser vi har sett det senaste året och den förväntat höga prisnivån under vintern 2022/2023. Detta bör också vägas in i den totala bilden av de fakturerade priser som alla elförbrukare, oavsett avtalsform, upplever.

Summering till kunder som får höga priser i sina förvaltade portföljer just nu

  • En förvaltad portfölj innebär att man köper in delar av framtida förbrukning i förväg, upp till tre år i förväg.
  • Ha tålamod! Ett förvaltat avtal ska utvärderas över en längre tid än bara några få månader. Historiskt har våra förvaltade portföljer utfallit med ett genomsnittligt lägre pris än de rörliga priserna, men i perioder kan förhållandet vara det omvända. Affärsverkens förvaltning står sig väl i jämförelse med andra elhandelsbolags motsvarande förvaltade produkter.
  • Just nu (mars 2023) har de rörliga priserna kommit ner ganska mycket på kort tid, men vi kommer från ett 2022 där marknaden prissatte både 2022 och 2023 väldigt högt. Det förvaltade avtalet bör inte bara jämföras med de rörliga priserna, utan också motsvarande fasta avtal som man kunde teckna under 2022.
  • Med den förvaltade portföljen får man med sig delar av den högre prisnivån in i 2023, men i takt med att prissäkringarna klingar av sjunker portföljpriserna successivt. När priserna vänder upp igen har man med sig säkringar på lägre nivåer. Det är så en förvaltad portfölj fungerar - den jämnar ut de månatliga svängningarna och ger över tid lägre priser än motsvarande rörliga priser.

Stefan Hammartorp
Handlare, Affärsverken