Google Translate:

Fråga oss om el!

Elmarknaden är svår att förstå sig på. Framförallt just nu med stegrande priser och en större efterfrågan på el. Det väcker såklart många frågor om elavtal och om man kan påverka sin elräkning överhuvudtaget. Många undrar också över vårt klimat och den pågående elektrifieringen.

Vi vill gärna göra dina dagar lite enklare, därför har vi samlat ihop frågor och svar från vår expertpanel, kanske kan de även hjälpa dig.

Om du har en fråga som handlar om just ditt elavtal kan du ringa till vår kundservice på telefonnummer 0455-783 75 eller chatta med dem i chattfunktionen.

Frågor och svar

Avtal

Hur ser jag aktuellt förhandlat pris om man har Karlskronaportföljen? Jag ser inget alls när jag är inloggad på Mina sidor. Jag vill ju ha förutsättningar att se vad jag ska betala på fakturan innan den faktiskt kommer.
Karlskronaportföljen innebär ett förvaltat pris gemensamt med flera kunder. En andel köps in som fast pris, en andel är resultatet av aktiv förvaltning och en andel är rörligt elpris. Till det läggs lagstadgade kostnader, avgifter och påslag. Det är först när månaden har gått som vi summerar ditt pris baserat på vilka timmar i månaden du har förbrukat elen och vad priset för de timmarna låg på. Därför kan vi inte presentera det i förväg på Mina sidor.

Är mitt rörliga elavtal ett spotpris?
Våra rörliga avtal debiteras, generellt, på spotpris timme för timme, där förbrukningen sker. Dock så finns det vissa avtal som debiteras ett så kallat rörligt inköpspris. Detta pris faktureras de kunder vars förbrukning inte mäts timme för timme. Är din mätare timmätt så kan du ta del av dina timvärden på Mina sidor.

Har ni rätt att bryta avtalet med oss på grund av de höga priserna som är just nu?
När du tecknar ett fastpris hos oss köper vi in och säkrar upp el vid det tillfället för att täcka den förbrukningen du förväntas ha under avtalsperioden. Det som kan påverka är om du använder mer el än vad vi har säkrat upp men det är en risk vi får ta höjd för.

Har du tecknat ett fast pris gäller det hela avtalet ut oavsett vad som händer i övrigt på marknaden.

Vilka avtal är bäst och vad rekommenderar Affärsverken? Är det läge att binda mitt rörliga elavtal nu?
Just nu går det inte att teckna fast som avtalsform. Det beror på att marknaden är instabil med höga elpriser som svänger kraftigt.

Det vi kan erbjuda, förutom rörligt pris är ett alternativ med portföljförvaltning då våra krafthandlare förvaltar priset åt dig. De bevakar marknaden dagligen för att få till ett så bra pris som möjligt för dig som kund. Denna prismodell ska ses som en långsiktig produkt som även den innehåller svängningar men vanligtvis inte så kraftiga som för det rörliga priset.

Vilket avtal har jag? Hur lång är min bindningstid?
Om du är kund hos Affärsverken kan du logga in och se det på Mina sidor. Gå till Mina sidor.

Elnät

När kommer man kunna ansluta en kundmodul till sin elmätare?
Du kan höra av dig till vår kundservice för att få HAN-porten på din mätare aktiverad. Aktiveringen görs på distans inom tre arbetsdagar. Förutsättningen är att du har en ny Omnipower-mätare från Kamstrup.

Varför får man mindre betalt för nätnytta vid produktion än vad man får betala vid konsumtion?
Elnätskostnaderna för konsumtion ska spegla de rörliga kostnader vi har som nätbolag för bland annat överföring av el från överliggande nät men även nätförluster och andra kostnader som påverkas av kundens användning av nätet. Nätnyttan handlar om att ge tillbaka till kunden för de positiva effekter de genererar i nätet. Det är alltså inte riktigt samma saker som motiverar de olika prissättningarna. Värt att nämna i sammanhanget är att vi med största sannolikhet har landets högsta nätnyttoersättning för mikroproduktion.

Har Affärsverken några planer på att införa effektavgifter för privatpersoner, det vill säga pris enligt maxeffekt per dygn eller liknande?
Vi ser inget behov för det idag, men det är inte omöjligt att vi kommer införa det någon gång under de kommande åren. Införandet av effektavgifter är starkt kopplad till belastningen i nätet och här kommer vi följa utvecklingen noga. Att ge våra kunder ett incitament att hålla nere effektuttaget kan vara ett bra komplement till en annars väldigt dyr utbyggnad av elnätet, eller utökat abonnemang mot regionnätet. Hur sådana priser/avgifter skulle utformas är dock inte självklar och det finns flera olika vägar att gå.

Hur länge tror ni det dröjer innan det byggs ny kärnkraft i Sverige?
Det är inte omöjligt att vi kommer se testanläggningar, som startas upp i forskningssyfte, i en inte allt för avlägsen framtid. Däremot så har vi just nu svårt att se att nya reaktorer för kommersiell drift kommer startas upp i Sverige. Det rör sig om enorma investeringar och ledtider samt svåra beslut för våra politiker.

Hur ska upp mot fyrdubblat (just fyrdubblat, det vill säga upp mot 600 TWh pratades det om på ett webbsänt fördrag med experter i förra veckan) effektuttag på sikt lösas utan kärnkraft?
Vi har tyvärr inte tagit del av det föredrag ni hänvisar till. Scenariot som man främst brukar prata om i branschen är en dryg fördubbling av elanvändningen i Sverige fram till år 2045 upp till 310 TWh. Oavsett nivå så står vi inför en jättestor utmaning där alla delar av branschen kommer behöva hjälpas åt för att nå målen, även näringsliv och slutkunder. Mycket av den ökade produktionen kommer komma från havsbaserad vindkraft där det gjorts stora framsteg, här behöver vi dock nya lösningar för att produktion som vindkraft ska kunna ersätta den stabilitet som kärnkraften bidrog med att tillföra kraftsystemet. Det handlar dock inte enbart om att tillföra mer produktion, utan lika mycket att jobba med förbrukningssidan, energieffektivisering, efterfrågeflexibilitet och batterilösningar med mera. Sist men inte minst så handlar det också om utbyggnad av elnäten, både stamnät, regionnät och lokalnät, för att kunna fördela och utnyttja elen bättre.

Hur länge tror ni det dröjer tills vi står inför faktumet roterande bortkoppling?
Roterande bortkoppling, som Svenska Kraftnät kan initiera vid akut effektbrist när elen inte räcker till, är något som det funnits risk för länge men som har ökat på senare år. Vid fel förutsättningar kan det inträffa redan i vinter. Vi pratar då om en redan ansträngd situation, generellt en ovanligt kall vinterdag, där vi får ett bortfall av en eller flera större produktionskällor, som inte kan ersättas med de normala stödtjänster som finns tillgängliga. Att situationen är ansträngd aviseras dock i förtid och brukar komma tillsammans med extremt höga elpriser och en kraftigt minskad förbrukning som följd, vilket ibland kan dämpa problemen.

Är vindkraft och solanläggningar en lösning eller skapar intermittent slumpproduktion enorma problem i nätet och därmed en dålig lösning?
Framför allt vind- men även solproduktion kan vara en lösning, men som vi skriver ovan, så behövs det nya lösningar som kompletterar denna periodiska produktion för att den ska nå sin fulla potential i kraftsystemet. Ska vi se något positivt med de höga elpriserna vi ser nu, så är det att de ger marknaden ett ekonomiskt incitament till att utveckla och komma fram till sådana lösningar.

Vad för produktion syftar chefen för Karlshamns oljekraftverk på, tror ni, när han mycket tydligt säger att "det måste byggas ny planerbar produktion i mycket stor skala i Södra Sverige"?
Vi känner inte igen exakt den formuleringen, utan vill minnas att det mer var ett konstaterande att det finns brist på planerbar kraft i södra Sverige. Rent historiskt så har det ju varit kraftvärme, kärnkraft eller vattenkraft som åsyftats, men inget av dessa alternativ är optimala lösningar. Det kan vara problem i form av väldigt långa ledtider, svårt att få ihop tillräckliga volymer eller dåliga lokala förutsättningar. En förhoppning är att alternativa lösningar kan hjälpa till med problemen inom en mer rimlig tidshorisont.

Kan elen ta slut i södra Sverige?
Ja, enskilda timmar skulle det rent teoretiskt kunna vara så att vi inte har tillräcklig produktion eller möjlighet att överföra/importera el för att täcka vår förbrukning. Då pratar vi om effektbrist. Ofta minskar förbrukningen till följd av de extrema elpriserna. Skulle det vara så att problemen inte går att lösa blir Svenska Kraftnät tvungna att starta en roterande frånkoppling för att hålla igång kraftsystemet som helhet. Detta görs endast i nödfall och då kan mindre nät som vårt bli beordrat att koppla bort förbrukning. Det görs i så fall utefter en förutbestämd prioriteringsordning för att samhällsviktig verksamhet inte ska drabbas.

Vad har elnätsavgiften med det höga elpriset att göra?
Elnätsavgiften kan också påverkas av höga elpriser. Det beror på att stamnätet har en prissättning mot de underliggande regionnäten som grundas på spotpriset på elbörsen. Dessa kostnader tenderar att föras ner till lokalnät som vårt. Samtidigt har alla nät även el som går förlorad i överföringen, så kallade nätförluster. Dessa prissätts också utifrån elpriset, viket gör att även här påverkas elnätets kostnader av elpriset.

Förbrukning

"Har du som kund en mätare med timätning och en avtalsmodell som också baseras på timpriser kan du medvetet styra om din förbrukning till andra timmar när elen är billigare." Ställde frågan till er kundtjänst förra veckan och de svarade att ni inte använder er av differentierade taxor över dagen i era tjänster?! När bytes i så fall mätarna ut så man kan använda sig av denna typ av tjänst?
Om din elmätare är timmätt och du har antingen rörligt pris eller portfölj baseras ditt pris på en timtaxa och du kan då påverka ditt pris genom att styra om din förbrukning till timmar när priset är billigare. Du kan logga in på "Mina sidor" för att se dina timvärden. Skulle det vara så att din mätare inte är timmätt så kan du höra av dig till oss så ser vi till att den blir det. Har du en gammal elmätare kan den behöva bytas ut för att kunna hantera timvärden och i så fall fixar vi det.

Vad är mest fördelaktigt? Att ladda en pryl och sen använda den utan sladd och ladda upp den på nytt eller att använda den mad sladd i hela tiden? Tänker typ bärbar dator.
Det blir troligtvis ingen större skillnad energimässigt om sladden sitter i eller inte. Däremot mår batteriet bättre av att inte laddas konstant, därför kan det vara en bra idé att koppla ifrån sladden när det är fulladdat. Elektronikens livslängd kan vara kopplat till temperaturen och det genereras mer värme när batterier laddas.

Vad gör Affärsverken för att hjälpa sina kunder att förbruka mindre el, utöver solceller?
Utöver solceller för egenproduktion erbjuder vi även batterier för lagring av el. I delar av kommunen erbjuder vi fjärrvärme. Att värma sin villa och sitt tappvatten med fjärrvärme istället för med el sparar många kilowattimmar.

Mer om energispartips kan du läsa här.

Blir min elräkning lägre genom att jag tvätta på natten?
Eftersom elpriset varierar under dagen och generellt sett är dyrare morgon, eftermiddag och kväll kan det löna sig att styra sin förbrukning till att till exempel tvätta på tider när elpriset är lite billigare. Förutsättningen för att du ska kunna påverka detta är att din mätare är timmätt och att du har en prismodell som också är baserat på timpriser.

Kan jag påverka min elräkning?
Du kan påverka din elräkning på flera sätt. Hur mycket beror på om du bor i lägenhet eller villa. Men det alla kan göra är att se över sin elanvändning och fundera på om det är något man kan dra ner på. Många elektriska apparater som står i standby-läge drar el helt i onödan som exempel.

Att se över vad man har för avtalsform är ett annat sätt att påverka elräkningen. Genom att teckna ett avtal kan du oftast få ner priset per kWh. Även när prisnivåerna är höga som nu så är det vanligtvis ännu dyrare att ha ett anvisat pris. Om du har en mätare som är timmätt och en avtalsmodell som är baserat på timpriser så kan du dessutom styra din förbrukning till timmar när priset är lägre och på så vis undvika de värsta topparna.

Spelar det verkligen någon roll om tv:n står i stand-by?
Ja, det gör det. Elektriska apparater som står i standby-läge drar mer el än de som är avstängda. En 42 tums LCD-tv i standby-läge drar till exempel mellan 18–26 kWh/år. Idag har dessutom många fler än en tv och andra apparater som också drivs av el, vilket innebär att du kan betala för upp till 500 kWh/år helt i onödan. Koppla ihop flera apparater i ett grenuttag med strömbrytare så blir det lätt att stänga av.

Vad har vattnet i duschen att göra med min elförbrukning?
Om vattnet i din vattenberedare värms upp med hjälp av direktverkande el så har du möjlighet att minska elförbrukningen genom att duscha kortare tid.

Hur mycket drar exempelvis min tvättmaskin – har jag råd att tvätta?
Detta beror på hur många Watt din tvättmaskin är på, hur långt program du kör samt hur varmt du tvättar. Tänk på att det är uppvärmningen som drar mest el, du kan därför spara en del genom att köra din tvätt i 40 grader istället för 60 grader. Generellt sett kan man säga att en tvättmaskin förbrukar cirka 1,4 kWh för fyra kilo tvätt i 60 grader, samma mängd tvätt i 40 grader förbrukar cirka 0,6 kWh.

Min faktura är så hög – varför?
Elpriset är ovanligt högt just nu vilket beror på flera olika faktorer runt omkring oss. Mer om detta kan du läsa här.

Är elpriset hela tiden 4 kronor/kWh?
Elpriset varierar för varje timme och styrs av efterfrågan och tillgång vilket gör att de dyraste timmarna under ett dygn vanligtvis är på morgonen, eftermiddagen och kvällen. Priset kan då under enstaka timmar bli väldigt dyrt. Har du som kund en mätare med timätning och en avtalsmodell som också baseras på timpriser kan du medvetet styra om din förbrukning till andra timmar när elen är billigare.

Vad är en kWh?
En kWh är en energienhet som energi mäts i. På en elektrisk apparat står det ofta hur stor effekt den har i watt (W). Om du tar effekten och multiplicerar den med antal timmar som apparaten används får du fram antal Wh.

Räkneexempel: Om du dammsuger med en dammsugare som har en effekt på 1500 watt som du använder i en halv timme så blir uträkningen 1500 × 0,5 = 750 Wh = 0,75 kWh.

Solenergi

Kommer Affärsverken göra det möjligt att köpa andelar i solcellsparken utan krav på att vara elhandelskund?
Nej, inte för mindre andelsägare. Men om man är direktinvesterare (minst 50 kW) så är det inget krav att vara elhandelskund hos oss.