Google Translate:

Stöd till elanvändare

Regeringen och Svenska kraftnät meddelade den 27 oktober att de lämnat förslag till Energimarknadsinspektionen om att avsätta 55 miljarder kronor för att kompensera elanvändare i södra Sverige, elprisområde 3 och 4, för höga priser.

Frågor och svar

  Alla elanvändare med eget elnätsavtal som bor i södra Sverige – privatpersoner, företag, föreningar och andra organisationer med elförbrukning. Med södra Sverige menas elområde SE 3 och SE4. Affärsverken Elnät AB ingår i SE 4.

  Om du till exempel bor i en bostadsrätt där föreningen står för elnätsavtalet får bostadsrättsföreningen kompensationen. Om el ingår i din hyra eller om kostnaden för den el du förbrukar vidarefaktureras av en fastighetsägare, förening eller liknande, så får du inte stödet. Det står den som normalt vidarefakturerar el fritt att även föra stödet vidare.

  Du får stöd för den elförbrukning som du har om du har ett eget elnätsavtal när beslutet fattas. Det betyder att den som har nätavtal vid brytpunkten den 18 november, får ersättningen, oavsett vem som stått på avtalet tidigare.

  Ersättningens storlek bestäms utifrån elförbrukningen i din nuvarande elanläggning under perioden oktober 2021 – september 2022, vilket elområde du bor i. I SE 4 uppgår stödet till 79 öre per förbrukad kWh.

  Det har inte regeringen beslutat ännu. Regeringens avsikt är att betala ut stödet i början av 2023.

  Regeringen har gett Försäkringskassan och Svenska kraftnät i uppdrag att förbereda för hur elstödet ska betalas ut.

  Logga in på Mina sidor för att se din elförbrukning. Du kan även se förbrukningen på din elnätsfaktura, som du får varje månad.

  Affärsverken Elnät AB kommer att lämna ut uppgifter om din elförbrukning till Svenska Kraftnät. Stödet kommer att betalas ut på ditt konto, du behöver inte göra någonting själv.

  Ja, om båda bostäderna/fastigheterna är i något av de elområden som är berättigade till stöd (SE3 och/eller SE4) och under förutsättning att du har separata elnätsavtal för de båda bostäderna/fastigheterna.

  Den som står på elanläggningens nätavtal vid brytpunkten som är den 18 november, får ersättningen, oavsett vem som stått på avtalet tidigare.

  Har du minskat din elförbrukning kommer du att vinna på stödet eftersom det baseras på hur mycket el du har förbrukat under perioden oktober 2021 – september 2022. Har du energieffektiviserat kan du få lägre elkostnader i framtiden.