Google Translate:

Så fungerar fjärrvärme

Det finns olika sätt att värma upp ett hus, men istället för att ha en egen värmekälla levererar vi fjärrvärme från en central anläggning, ett värmeverk eller kraftvärmeverk, som kan drivas med olika bränslen – oftast förnybara material från vårt närområde. På så vis hushåller vi med våra resurser.

Från produktion till kund

  • Kraftvärmeverkets panna eldas med förnybart biobränsle som främst kommer från vår region. Alternativa bränslen kan vara brännbart avfall, gas, kol och olja.
  • I pannan hettas vatten upp till ånga.
  • Ångan driver en turbin som i sin tur producerar el till vårt elnät.
  • Samtidigt som elen kommer till hushållen kyls ångan som driver turbinen ner till vatten igen (varmvatten).
  • Varmvattnet går via fjärrvärmeledningarna ut till hushållen.
  • Värmen överförs via en fjärrvärmecentral till ditt hus. I den finns värmeväxlare som utnyttjar det heta vattnet för att värma upp husets element och varmvattnet i kranarna.
  • Det avsvalnande vattnet går sedan tillbaka, via fjärrvärmeledningarna, till värmeverket igen för upphettning. Ett miljövänligt kretslopp.

Fjärrvärme för ett hållbart samhälle

Utvecklingen av fjärrvärme har gjort att luftkvaliteten i svenska städer förbättrats avsevärt. På vissa verk (kraftvärmeverk) använder man dessutom spillvärmen som blir till under produktion, vilket gör att nästan all energi kommer till användning. Mer än hälften av alla bostäder och lokaler i Sverige värms med fjärrvärme. Bland flerfamiljshus är andelen omkring 90 procent, medan den är något lägre för lokaler och lägst för småhus.

Våra fjärrvärmeverk

Vi producerar fjärrvärme i tre anläggningar; Kraftvärmeverk Karlskrona, Väster Udd värmeverk och Gullberna värmeverk. Fjärrvärmesystemet i Karlskrona påbörjades 1990 och är en stor miljösatsning för kommunen. Senaste projektet är Kraftvärmeverk Karlskrona utanför Rödeby som invigdes i september 2012.

Läs mer om våra fjärrvärmeverk

Välkommen på studiebesök

Om du representerar en intressegrupp eller organisation som vill ha en närmare inblick, tar vi emot studiebesök på Kraftvärmeverk Karlskrona. Kontakta oss