Beskrivning: En fiberkabel har blivit avgrävd i Ramdala. Felsökning pågår. Uppdatering: Felet är identifierat. Fibertekniker har påbörjat reparation och omblåsning av kablarna. Finns ingen beräknad klartid i nuläget.

Orsak: Avgrävd kabel

Google Translate:

Beskrivning: En fiberkabel har blivit avgrävd i Ramdala. Felsökning pågår. Uppdatering: Felet är identifierat. Fibertekniker har påbörjat reparation och omblåsning av kablarna. Finns ingen beräknad klartid i nuläget.

Orsak: Avgrävd kabel

Särskilda avtalsvillkor för konsument

Fjärrvärmeleverantör är Affärsverken Karlskrona AB, organisationsnummer 556049-4733, nedan kallad Affärsverken.

Generella villkor

Särskilda villkor

Särskilda villkor Hyra Fjärrvärme

Särskilda villkor Äga Fjärrvärme

Särskilda villkor Ansluta Fjärrvärme

Generella villkor

1. Avtalet gäller från datum för ankomststämpling förutsatt att det kommit Affärsverken tillhanda senast vid angiven tidpunkt.
Affärsverken förbehåller sig dock rätten att acceptera avtalet även om det kommer Affärsverken tillhanda efter det datum som anges i avtalet.

2. Fakturering sker efter avlästa mätvärden från anläggningens energimätare.

3. Anläggningens energiförbrukning finns på Mina sidor som konsumenten når via Affärsverkens webbplats www.affarsverken.se.

4. Om inga mätvärden kan läsas av, baseras faktureringen på en av Affärsverken uppskattad mängd värme, baserad på tidigare känd förbrukning och övriga omständigheter.

5. Betalning ska ske senast enligt det datum som står angivet i faktura.

6. Konsumenten ansvarar för att Affärsverken alltid har rätt uppgifter för att genomföra avtalat faktureringssätt, till exempel bankdetaljer och e-postadress.

7. Affärsverken förbehåller sig rätten att göra sedvanlig kreditprövning. Om konsumenten inte blir godkänd enligt Affärsverkens kreditpolicy träder inte avtalet i kraft.

8. Affärsverken utför grävning med maximalt femton (15) meter schakt i underlag så som gräsytor ovan jord eller motsvarande. Vid längre sträckor eller andra underlag så som berg eller motsvarande, kan konsumenten bli fakturerad för merkostnaden. Håltagning i husvägg vid genomföring av rör samt grovåterställning av fastighetens tomt ingår. I en grovåterställning ingår det att entreprenören lägger tillbaka befintliga jordmassor samt att så gräsfrön på återställd schaktsträcka på tomt. Återställning av exempelvis asfalt, rabatter och plattsättningar ingår ej. Det är fastighetsägarens ansvar att tydligt märka ut var egna nedgrävda kablar finns (till exempel gräsklipparkablar) där schakt skall utföras på tomt. Entreprenören står ej för reparationskostnader om utmärkning inte är utförd.

9. Affärsverken har rätt att ändra dessa avtalsvillkor genom besked till konsumenten minst två (2) månader före ikraftträdandet av de ändrade villkoren. Sådant besked får lämnas genom information på baksidan av konsumentens faktura eller på Affärsverkens webbplats www.affarsverken.se.

10. Utöver vad som nämns i detta avtal sker fjärrvärmeleverans enligt branschens vid var tid gällande allmänna leveransvillkor, för fjärrvärmeleveranser till konsument, se www.affarsverken.se/avtalsvillkor. Läs mer om dina rättigheter, hur du går tillväga för att lämna klagomål samt vart du kan vända dig för mer information eller tvistlösning på Affärsverkens webbplats www.affarsverken.se/konsumentratt

Särskilda villkor

11. Affärsverken förbinder sig att leverera och konsumenten att mottaga värme för normal uppvärmning och varmvattenberedning i den omfattning och på de villkor som anges i detta avtal.

12. Första leveransdag är beräknad. Affärsverken förbehåller sig rätten att senarelägga värmeleveransen om schakt inte är möjlig på grund av tjäle, sprängning etcetera. Kostnader för eventuell tjältining står konsument för.

13. Konsumentens anslutningsavgift fastställs och regleras på det sätt som framgår av vid varje tillfälle gällande prislista. Priset på fjärrvärme utgår från en kostnadsbaserad prissättning där priset speglar verksamhetens kostnader för leveransen av fjärrvärme. Vid avtalets tecknande gäller den effekt som angivits i avtalet.

14. Konsumenten erlägger energipris som framgår av vid varje tillfälle gällande prislista. Vid prisändring meddelas kund senast sexio (60) dagar innan prisändringen träder i kraft.

15. Affärsverken ansvarar för underhåll av rörledningar fram till leveransgräns och står för de medförande kostnaderna.

16. Endast fastighetsägare äger rätt att teckna avtal om fjärrvärmeleverans. Görs överenskommelse om att faktura ställs till annan person fritar detta inte fastighetsägaren från betalningsansvar.

17. Leveransavtalet får inte överlåtas utan leverantörens skriftliga medgivande.

18. Konsumenten skall utan dröjsmål meddela Affärsverken när fastigheten övergår till ny ägare samt uppge namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer till den nya ägaren. Kunden skall informera den nya ägaren om villkoren för leverans av fjärrvärme. Vid överlåtelsen tillämpas inte Konsumentens uppsägningstid om fortsatt leverans av fjärrvärme avtalats mellan Affärsverken och den nya ägaren.

19. Avtalet gäller från och med avtalets undertecknande och därefter tillsvidare, med en skriftlig uppsägning från endera parten tre (3) månader innan leveransen skall upphöra. Vid uppsägning av avtalet från konsumentens sida och denne begär att servisen eller fjärrvärmecentralen skall tas bort, står konsumenten för denna kostnad. I annat fall tas servisen inte bort utan förses med rundgång.

Särskilda villkor Hyra Fjärrvärme

1. Anslutningsavgiften avser att fastigheten blir inkopplad på fjärrvärmenätet inkl. schakt, förläggning av fjärrvärmeserviser, håltagning i yttervägg, montering av avstängningsventiler samt återställande av tomtmark. Anslutningsavgiften faktureras när fjärrvärmeservis är indragen i konsumentens fastighet.

2. Installation av fjärrvärmecentral ingår i detta avtal. Installationen sker av leverantören med kunden som samordnare. Tilläggsarbete som sker i konsumentens fastighet faktureras enligt gällande prislista.

3. Gränsen mellan Affärsverkens och konsumentens värmeanläggningar utgörs av förbindelsepunkten. Förbindelsepunkten är anslutningskopplingarna på fjärrvärmecentralens sekundärsida.

4. En månadsavgift debiteras för hyra inklusive service av fjärrvärmecentral. Månadsavgiften har ett fast pris i fem (5) år, därefter övergår avtalet till en löpande månadsavgift som uppdateras årligen.

5. Konsumenten har rätt att köpa fjärr­värmecentralen till ett restvärde efter gällande avtalsperiod eller vid försäljning av fastigheten.

6. Ägarförhållandet av fjärrvärmeanläggningen är uppdelad mellan Affärsverken och konsument. Primärsidan äger och ansvarar Affärsverken för, sekundärsidan äger och ansvarar konsumenten själv för. Affärsverken ansvarar för det löpande underhållet samt årlig tillsyn av fjärrvärmecentralen. Konsumenten ska kontinuerligt se till att läckage ej förekommer samt omedelbart anmäla eventuella fel, brister eller annan avvikelse i drift eller dylikt på primär- samt sekundärsidan till Affärsverken. Konsumenten åtar sig även att anmäla åtgärder som kan komma att påverka Affärsverkens anläggning.

Särskilda villkor Äga Fjärrvärme

1. Anslutningsavgiften avser att fastigheten blir inkopplad på fjärrvärmenätet inklusive schakt, förläggning av fjärrvärmeserviser, håltagning i yttervägg, montering av avstängningsventiler samt återställande av tomtmark. Anslutningsavgiften faktureras när fjärrvärmeservis är indragen i konsumentens fastighet.

2. Vid utökning av anslutningseffekten utöver nuvarande effekt utgår anslutningsavgift på den del som överstiger i detta avtal angiven anslutningseffekt. Avgiften erlägges enligt vid varje tillfälle gällande anslutningsavgift.

3. Installation och inköp av fjärrvärmecentral ingår i detta avtal. Installationen sker av Affärsverken med konsumenten som samordnare. Tilläggsarbete som sker i konsumenten fastighet faktureras enligt gällande prislista.

4. Affärsverkens leveransgräns är avstängningsventilerna innanför grundmur i konsumentens fastighet.

5. Avtal om service av fjärrvärmecentral ingår utan kostnad för konsumenten under två (2) år från leveransstart av fjärrvärme. Om konsumenten efter de första två (2) åren inte säger upp serviceavtalet löper det vidare enligt vid varje gällande prislista. Uppsägning av serviceavtalet från endera parten sker en (1) månad innan avtalet skall upphöra.

Särskilda villkor Ansluta Fjärrvärme

1. Anslutningsavgiften avser att fastigheten blir inkopplad på fjärrvärmenätet inkl. schakt, förläggning av fjärrvärmeserviser, håltagning i yttervägg, montering av avstängningsventiler samt återställande av tomtmark. Anslutningsavgiften faktureras när fjärrvärmeservis är indragen i konsumentens fastighet.

2. Vid utökning av anslutningseffekten utöver nuvarande effekt utgår anslutningsavgift på den del som överstiger i detta avtal angiven anslutningseffekt. Avgiften erlägges enligt vid varje tillfälle gällande anslutningsavgift.

3. Affärsverkens leveransgräns är avstängningsventilerna innanför grundmur i konsumentens fastighet.

4. Installation och inköp av fjärrvärmecentral ingår inte i detta avtal. Konsumenten ombesörjer själv installationen med behörig installatör. Gällande installationsanvisningar gäller för centralen. Konsumenten/installatören lämnar in handlingar till Affärsverken för granskning senast tre (3) veckor före installation.

5. Avtal om service av fjärrvärmecentral ingår utan kostnad för konsumenten under två (2) år från leverans start av fjärrvärme. Om konsumenten efter de första två åren inte säger upp serviceavtalet löper det vidare enligt vid varje gällande prislista. Uppsägning av serviceavtalet från endera parten sker en (1) månad innan avtalet skall upphöra.