Beskrivning: En fiberkabel har blivit avgrävd i Ramdala. Felsökning pågår. Uppdatering: Felet är identifierat. Fibertekniker har påbörjat reparation och omblåsning av kablarna. Finns ingen beräknad klartid i nuläget.

Orsak: Avgrävd kabel

Google Translate:

Beskrivning: En fiberkabel har blivit avgrävd i Ramdala. Felsökning pågår. Uppdatering: Felet är identifierat. Fibertekniker har påbörjat reparation och omblåsning av kablarna. Finns ingen beräknad klartid i nuläget.

Orsak: Avgrävd kabel

Avtalsvillkor Serviceavtal för näringsidkare

 1. PRIS
  Kunden erlägger det pris som framgår av vid varje tillfälle gällande prislista. Vid prisändring meddelas kunden senast sextio (60) dagar innan prisändring träder i kraft. För kunder med Serviceavtal – utökat är priset fast under bindningstiden fem (5) år.
 2. BETALNINGSVILLKOR
  Betalning erläggs mot faktura och samfaktureras med befintligt fjärrvärmeabonnemang.
 3. AVTALSPART
  Endast fastighetsägare äger rätt att teckna avtal om service av fjärrvärmecentral.
 4. AVTALSÖVERLÅTELSE
  Serviceavtalet får inte överlåtas utan leverantörens skriftliga medgivande.
 5. ÄGARBYTE
  Avtalet upphör när fastigheten övergår till ny ägare. Kunden skall utan dröjsmål meddela leverantören när fastigheten övergår till ny ägare.
 6. JOUR OCH FELAVHJÄLPANDE UNDERHÅLL
  Vid driftstörning, utebliven värme eller varmvatten, har kunden tillgång till Affärsverkens värmejour dygnet runt. Felavhjälpning sker normalt på dagtid under ordinarie arbetstid. Vid driftstörning på kvällar och helger sker provisorisk drift för värme och varmvatten då det är möjligt och åtgärdas nästkommande arbetsdag.
 7. SERVICEBESÖK GRUNDPAKET
  Affärsverken AB åtar sig att en gång per år utföra förebyggande underhåll på fjärrvärmeanläggningen, så kallat servicebesök. Efter servicebesöket får kunden ta del av ett sammanställt protokoll.
 8. AVISERING AV SERVICEBESÖK
  Affärsverken aviserar servicebesöket minst sju (7) dagar innan. Om tiden inte passar kontaktar kunden Affärsverken för en ny tid.
 9. EXTRA REGLERKRETS
  Kunden kan i avtalet lägga till service för extra reglerkretsar. För varje reglerkrets betalar kunden en månadskostnad.
 10. AVTALSTID
  Avtalet gäller från och med undertecknande av avtal med en bindningstid på ett (1) år. Därefter löper serviceavtalet tillsvidare, med en skriftlig uppsägning av avtalet från endera parten en (1) månad innan avtalet skall upphöra.
 11. SERVICEAVTAL – UTÖKAT
  Kunden kan som tillval till serviceavtal grundpaket välja utökat serviceavtal. I utökat serviceavtal ingår utbyte av defekta komponenter för värme och tappvarmvatten. Utöver det ingår eventuella efterjusteringar av reglerutrustning. Alla kontroller och reparationer sker av Affärsverkens tekniker under ordinarie arbetstid. Arbetskostnader ingår för de komponenter som innefattas av avtalet. I avtalet ingår också omhändertagande av defekta komponenter. Affärsverken förbehåller oss rätten att byta utrustning till ett annat fabrikat än det som redan finns på anläggningen.
 12. EXTRA REGLERKRETS
  Kunden kan i avtalet lägga till service för extra reglerkretsar. För varje reglerkrets betalar kunden en månadskostnad.
 13. KOMPONENTER SOM EJ INGÅR
  Affärsverken erbjuder sig att byta ut de komponenter som inte ingår i serviceavtalet efter gällande prislista. Arbetskostnad tillkommer.
 14. AVTALSTID
  När kunden väljer utökat serviceavtal ändras avtalstiden till en bindningstid på fem (5) år från och med avtalets undertecknande. Därefter löper det utökade serviceavtalet tillsvidare, med en skriftlig uppsägning av avtalet från endera parten en (1) månad innan avtalet skall upphöra.