Google Translate:

Så påverkar marknaden elpriset

Vad händer på elmarknaden och hur påverkar det dig som konsument? Det reder vi ut här.

Nytt hos Affärsverken

De förändrade förutsättningarna på elmarknaden, som vi berättar mer om nedan, gör att Affärsverken från juni 2021 inte längre erbjuder så kallat ”Nordenpris” eller "Fast pris med rörlig områdesjustering".

Nya kunder och kunder vars avtal ska löpa ut kan nu även teckna ett ordinarie fastpris-avtal, vid sidan av de två avtalstyperna rörligt och portfölj. Då är priset detsamma under hela avtalsperioden och det tillkommer inga justeringar, så som det gjorde vid tidigare avtal. Affärsverkens fastpris-avtal finns för jämförelse på elpriskollen.se och andra eventuella jämförelsesajter.

Elpriskollen.se, öppnas i nytt fönster

Ytterligare en konsekvens av förändringarna på elmarknaden är att det kan vara ännu mer fördelaktigt att producera sin egen solel, antingen genom solcellspaket på eget tak eller som andelsägare i Karlskrona Solpark.

Priset beräknas på elbörsen

Spotpris är ett rörligt elpris som slås fast varje dag på Nord Pool, som är den nordiska fysiska elbörsen. Där beräknas spotpriserna baserat på utbud och efterfrågan timme för timme. Det räknas fram olika priser: Dels det systemgemensamma priset som kallas systempriset, dels faktiska priser för de lokala elområdena.

Natomraden.se, öppnas i nytt fönster

Sverige är indelat i fyra elprisområden. Det sydligaste området, som Karlskrona ligger i, kallas SE4. När en elleverantör säljer ett avtal med fast pris eller ett avtal för förvaltad portfölj till en kund i prisområdet SE4 är leverantören hänvisad till att handla två olika kontrakt på den finansiella elbörsen Nasdaq:

  • Ett kontrakt som säkrar det börsgemensamma priset, så kallat systempris.
  • Ett kontrakt som säkrar skillnaden i pris mellan systempriset och det lokala priset i SE4-området.

Skillnader i utbud och efterfrågan

Det råder sedan länge hög efterfrågan och litet utbud av el i södra Sverige. Det gäller främst det sydligaste prisområdet SE4, men även SE3 som innefattar bland annat Stockholm och Göteborg. I norra Sverige är förhållandet det omvända med större utbud och mindre efterfrågan. Historiskt har detta betytt att el har transporterats från norra till södra Sverige.

Läget under 2020

Fram till 2019 lönade det sig att som kund bara prissäkra systemdelen av elpriset och låta SE4-delen vara rörlig. Under 2020 ändrades dock förutsättningarna.

Under 2020 uppstod ett läge med väldigt mycket snö och vatten i fjällkedjan, samtidigt som det fanns en kärnkraftsreaktor mindre att tillgå. Trots den mindre kärnkraftstillgången medförde den goda vattentillgången att det börsgemensamma Systempriset i praktiken kollapsade.

Mycket låga priser innebär att kraftproducenter inte gärna producerar el, eftersom de då gör stora förluster. Sommaren 2020 förlängdes de årliga underhållsperioderna på kärnkraftverken på grund av de låga priserna och det innebar att södra Sverige plötsligt hade betydligt mindre kraftproduktion att tillgå.

Den statliga myndigheten, tillika systemoperatören, Svenska Kraftnät bedömde att det fanns en ökad risk för instabilitet i elnätet och därmed risk för större strömavbrott. De såg sig tvungna att begränsa överföringskapaciteten på de kablar som går mellan de två sydliga prisområdena SE3/SE4 och de gränsande områdena. Priserna i SE3 och framförallt i SE4 höjdes då, eftersom möjligheten att importera kraft från angränsande områden till SE3/SE4 minskade kraftigt. Den extremt goda vattenkrafttillgången fick alltså konsekvensen att priserna höjdes i södra halvan av Sverige.

Läget under 2021

År 2021 har ytterligare en kärnkraftreaktor tagits bort från nätet. Därtill har Svenska Kraftnät åter infört överföringsbegränsningar på kablarna mellan prisområdena, trots att vattentillgången inte längre är lika god. Situationen förstärks av att underhållsperioden för en av de kvarvarande reaktorerna, Ringhals 3, har förlängts med två månader. Detta har orsakat ännu större begränsningar på kablarna.

En viss utjämning, om än av det mindre slaget, av priset mellan de två sydligaste prisområdena SE3 och SE4 väntas när den försenade Sydvästlänken tas i drift i augusti 2021. Sydvästlänken ökar kapaciteten för överföringar mellan SE3 och SE4.

Kraftsystemet befinner sig nu i ett läge där framförallt SE4 kopplar fler av timmarna mot de högre priserna i Danmark och Tyskland, än mot de lägre priserna norr om SE4. Det gäller särskilt under sommarhalvåret då kärnkraftverken har sina underhållsperioder.

Konsumenter i prisområdet SE4, där alltså Karlskrona ligger, kommer att betala ett högre pris för sin elförbrukning än resten av Sverige. Det beror på överföringsbegränsningar i elnätet i Sverige och det ökade beroendet av kopplingarna mot Danmark och Tyskland.

Artikel publicerad juli 2021.