Beskrivning: Trafiken mellan Ronneby Marina och Tjärö är tillsvidare inställd, på grund av tekniska problem.

Orsak: Tekniska problem.

Google Translate:

Beskrivning: Trafiken mellan Ronneby Marina och Tjärö är tillsvidare inställd, på grund av tekniska problem.

Orsak: Tekniska problem.

Särskilda avtalsvillkor konsumenter

2021-10-20

Särskilda avtalsvillkor för konsumenter

Elleverantör är Affärsverken Energi AB, organisationsnummer 556086-1618, nedan kallad Affärsverken.

Generella villkor

Särskilda villkor för avtal tecknade på webb samt på distans

Särskilda villkor för Fastpris

Särskilda villkor för Portfölj

Särskilda villkor för Rörligt Elpris tillsvidareavtal

Särskilda villkor för Rörligt Elpris med bindningstid (Ramavtal)

Särskilda villkor för Portfölj med bindningstid (Ramavtal)

Generella villkor

 1. Avtalet gäller från datum för ankomststämpling förutsatt att det kommit Affärsverken tillhanda senast vid angiven tidpunkt. Affärsverken förbehåller sig dock rätten att acceptera avtalet även om det kommer Affärsverken tillhanda efter det datum som anges i avtalet.
 2. Lagstadgade myndighetsavgifter och mervärdesskatt kommer att tas ut till vid varje faktureringstillfälle gällande nivå. Andra eventuella skatter och avgifter beslutade eller rekommenderade av myndighet under avtalstiden tillkommer också. Om förändringar införs i systemet för elcertifikat och dessa förändringar påverkar Affärsverkens kostnader för kundens leveranser av el, äger Affärsverken rätt att kompensera sig motsvarande kostnadsökningen.
 3. Fakturering sker efter av nätägaren inrapporterade värden. Om inga mätvärden inrapporterats, baseras faktureringen på en av elhandelsföretaget uppskattad mängd el, baserad på tidigare känd förbrukning och övriga omständigheter.
 4. Betalning ska ske senast enligt det datum som står angivet i faktura.
 5. Kunden ansvarar för att Affärsverken alltid har rätt uppgifter för att genomföra avtalat faktureringssätt, tillexempel bankdetaljer och e-postadress.
 6. Affärsverken kan komma att använda erhållen e-postadress till att skicka lagstadgad information.
 7. Beräkning och betalning av nätavgifter samt energiskatt omfattas inte av detta avtal, utan regleras i Kundens avtal med elnätföretaget.
 8. Affärsverken förbehåller sig rätten att göra sedvanlig kreditprövning. Om kunden inte blir godkänd enligt Affärsverkens kreditpolicy träder inte avtalet i kraft.
 9. Leveranser enligt avtalet påbörjas så snart nätägaren godkänt leverantörsbytet och alla behövliga uppgifter erhållits.
 10. Vid kundens definitiva avflyttning från anläggningen upphör avtalet att gälla efter att Affärsverken har fått meddelande om flytt. Kund har möjlighet att flytta med avtalet till ny leveransadress förutsatt att Affärsverken godkänner medflytten. Kunden uppmanas att ta kontakt med Affärsverkens kundservice i god tid innan kundens byte av leveransadress sker.
 11. Leveransavtalet får inte överlåtas utan den andre partens skriftliga medgivande. Affärsverken får dock överlåta detta avtal till annat försäljningsbolag där Affärsverken ingår eller uppgår.
 12. Vid uppsägning av avtalet övergår avtalet till ett anvisat pris om inget leverantörsbyte inkommer innan uppsägningstiden gått ut.
 13. Affärsverken har rätt att ändra dessa avtalsvillkor genom besked till kunden minst två (2) månader före ikraftträdandet av de ändrade villkoren.
 14. Kundens elförbrukning matchas med ursprungsgarantier för el från förnybara energikällor.
 15. Utöver vad som nämns i detta avtal tillämpas elbranschens vid var tid gällande allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument. Läs mer om dina rättigheter, hur du går tillväga för att lämna klagomål samt vart du kan vända dig för mer information eller tvistlösning på affarsverken.se/konsumentratt

Särskilda villkor för avtal tecknade på webb samt på distans

D1. Fullmakt vid nyteckning av avtal på webben.
Kunden lämnar fullmakt till Affärsverken, eller den Affärsverken utser i dess ställe att:
vid nyteckning i samband med leverantörsbyte gäller punkterna c-e,
vid nyteckning i samband med inflytt till ny bostad gäller punkterna b och c,
vid flytt under avtalets löptid gäller punkterna a-c,

a. kontakta nätägaren för att vid utflyttning säga upp nuvarande nätabonnemang
b. kontakta nätägaren vid inflyttning för att teckna nytt nätabonnemang,
c. kontakta nätägaren för att inhämta anläggningsinformation,
d. inhämta avtalsuppgifter och göra uppsägning av befintligt elhandelsavtal hos nuvarande eller framtida elleverantör,
e. avsluta medlemskap gällande elhandel hos förmedlingstjänst.

Punkten d. gäller endast för byte av leverantör vid ett tillfälle.
Avtalsstart kan ändras beroende på handläggningstid hos nätägare/elleverantör. Om Kunds nyanslutning avbryts, tecknar Affärsverken inte nätabonnemang för Kundens räkning. Fullmakten är giltig under detta avtals hela löptid.

D2. Ångerrätt
Vid avtal som ingås på distans eller utanför affärslokaler har konsumenten rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att till Affärsverken lämna eller sända meddelande om detta inom 14 dagar från den dag kunden erhållit bekräftelse på avtalet (ångerfrist).

Särskilda villkor för Fastpris

F1. Avtalet innebär samma elpris under avtalstiden enligt angivet pris och löptid. Kund faktureras månadsvis efter verklig förbrukning till det fasta priset i det elområde som anläggningen tillhör.

F2. Tidigast 90 dagar och senast 60 dagar innan avtalet löper ut får kund ett nytt erbjudande från Affärsverken. Om kund varken väljer att svara på det eller inkommer med egen uppsägning enligt information i erbjudandet, förlängs avtalet automatiskt till den avtalsform och de avtalsvillkor som framgår av informationen.

F3. Om kund bryter avtalet i förtid av andra orsaker än definitiv avflyttning har Affärsverken Energi AB rätt att ta ut en lösenavgift som ersättning för uteblivna elintäkter. Avgiften fastställs enligt följande: en rörlig del på förnärvarande 10 öre per kWh för den av elnätsföretaget registrerade årsförbrukningen under den återstående avtalstiden samt en administrativ avgift på förnärvarande 300 kronor för hantering av uppsägningen. Affärsverken har rätt till ersättning även i de fall elleverans enligt avtalet inte påbörjats vid kundens förtida uppsägning.

Särskilda villkor för Portfölj

P1. Avtalet innebär ett förvaltat pris gemensamt med flera kunder. En andel köps in som fast pris, en andel är resultatet av aktiv förvaltning och en andel blir rörligt elpris. Förvaltningen är diskretionär, vilket innebär att kunden överlåter besluten om transaktioner på Nasdaq OMX till Affärsverkens förvaltare.

P2. De olika inköpta delarna läggs efter förvaltningens slut ihop till ett gemensamt volymvägt pris. Den aktiva förvaltningen mäts mot index av Nasdaq OMX slutkurser för samma produkt och period. Om Affärsverkens förvaltning resulterar i lägre pris än index, behåller Affärsverken 25 procent i vinstdelning. Om förvaltningen resulterar i ett högre pris än index betalar kunden det förvaltade priset.

P3. Alla inköp sker i EUR men konverteras simultant till SEK för att undvika valutaexponering. Prislåsning av områdespris sker i separat portfölj. Affärsverkens förvaltare avgör om områdespris (MAL,STO, SUN respektive LUL) skall inhandlas och i förekommande fall hur stor andel som ska prislåsas.

P4. Kund faktureras månadsvis ett inköpspris efter verklig förbrukning mot spotpriset timme för timme på Nord Pool. Om Kundens anläggning inte är timavräknad, kommer Leverantören att begära att mätaren ändras till mätning per timme. All debitering baseras på det elområde som kundens anläggning tillhör och avräknas i SEK. Till inköpspriset läggs resultatet av förvaltningen, vid varje tid gällande kostnad för elcertifikat, avgifter till Svenska Kraftnät/eSett OY och balansansvarsavgift samt ursprungsgarantier och påslag. Detta tillsammans bildar det förvaltade priset. Grundavgift tillkommer.

P5. Avtalstiden är tillsvidare. Kund måste inkomma med en egen uppsägning som skall vara Affärsverken tillhanda senast sex (6) kalendermånader innan avtalet skall upphöra.

P6. All prislåst volym upphandlas för att täcka Kunds underliggande fysiska förbrukningsbehov

P7. Affärsverken har rätt att ändra påslag, grundavgift och avtalsvillkor under förutsättning att kunden informeras om ändringarna minst två (2) månader i förväg.

P8. Om kund bryter avtalet i förtid av andra orsaker än definitiv avflyttning har Affärsverken Energi AB rätt att ta ut en lösenavgift som ersättning för uteblivna elintäkter. Avgiften fastställs enligt följande: en rörlig del på förnärvarande 10 öre per kWh för den av elnätsföretaget registrerade årsförbrukningen under den återstående avtalstiden samt en administrativ avgift på förnärvarande 300 kronor för hantering av uppsägningen. Affärsverken har rätt till ersättning även i de fall elleverans enligt avtalet inte påbörjats vid kundens förtida uppsägning.

Särskilda villkor för Rörligt Elpris tillsvidareavtal

R1. Avtalet innebär rörligt elpris under avtalstiden och löptid. Kund faktureras månadsvis ett inköpspris efter verklig förbrukning mot spotpriset timme för timme på Nord Pool Spot. Om Kundens anläggning inte är timavräknad, kommer Leverantören att begära att mätaren ändras till mätning per timme. All debitering baseras på det elområde som kundens anläggning tillhör och avräknas i SEK. Till inköpspriset läggs vid varje tid gällande kostnad för elcertifikat, avgifter till Svenska Kraftnät/eSett OY och balansansvarsavgift samt ursprungsgarantier och påslag. Grundavgift tillkommer.

R2. Avtalstiden är tillsvidare med en (1) kalendermånads uppsägning. Inkommit leverantörsbyte räknas som uppsägning.

R3. Om kunden har avtal om Rörligt Elpris har denne rätt att under avtalsperioden övergå till annat avtal hos Affärsverken. Denna övergång sker vid ett månadsskifte och skall meddelas Affärsverken senast fem (5) dagar innan övergången skall ske.

R4. Affärsverken har rätt att ändra påslag, grundavgift och avtalsvillkor under förutsättning att kunden informeras om ändringarna minst två (2) månader i förväg.

Särskilda villkor för Rörligt Elpris med bindningstid (Ramavtal)

RB1. Avtalet innebär rörligt elpris under avtalstiden och löptid. Kund faktureras månadsvis ett inköpspris efter verklig förbrukning mot spotpriset timme för timme på Nord Pool. Om Kundens anläggning inte är timavräknad, kommer Leverantören att begära att mätaren ändras till mätning per timme. All debitering baseras på det elområde som kundens anläggning tillhör och avräknas i SEK. Till inköpspriset läggs, vid varje tid gällande kostnad för elcertifikat, avgifter till Svenska Kraftnät/eSett OY och balansansvarsavgift samt ursprungsgarantier och påslag. Grundavgift tillkommer.

RB2. Tidigast 90 dagar och senast 60 dagar innan avtalet löper ut får kund ett nytt erbjudande från Affärsverken. Om kund varken väljer att svara på det eller inkommer med en egen uppsägning enligt information i erbjudandet, förlängs avtalet automatiskt till den avtalsform och de avtalsvillkor som framgår av informationen.

RB3. Om kund bryter avtalet i förtid av andra orsaker än definitiv avflyttning har Affärsverken Energi AB rätt att ta ut en lösenavgift som ersättning för uteblivna elintäkter. Avgiften fastställs enligt följande: en rörlig del på förnärvarande 10 öre per kWh för den av elnätsföretaget registrerade årsförbrukningen under den återstående avtalstiden samt en administrativ avgift på förnärvarande 300 kronor för hantering av uppsägningen. Affärsverken har rätt till ersättning även i de fall elleverans enligt avtalet inte påbörjats vid kundens förtida uppsägning.

Särskilda villkor för Portfölj med bindningstid (Ramavtal)

PB1. Avtalet innebär ett förvaltat pris under avtalstiden och löptid. För övrigt gäller villkoren P1-P4 samt P6.

PB2. Tidigast 90 dagar och senast 60 dagar innan avtalet löper ut får kund ett nytt erbjudande från Affärsverken. Om kund varken väljer att svara på det eller inkommer med en egen uppsägning enligt information i erbjudandet, förlängs avtalet automatiskt till den avtalsform och de avtalsvillkor som framgår av informationen.

PB3. Om kund bryter avtalet i förtid av andra orsaker än definitiv avflyttning har Affärsverken Energi AB rätt att ta ut en lösenavgift som ersättning för uteblivna elintäkter. Avgiften fastställs enligt följande: en rörlig del på förnärvarande 10 öre per kWh för den av elnätsföretaget registrerade årsförbrukningen under den återstående avtalstiden samt en administrativ avgift på förnärvarande 300 kronor för hantering av uppsägningen. Affärsverken har rätt till ersättning även i de fall elleverans enligt avtalet inte påbörjats vid kundens förtida uppsägning.

pdf.pngSärskilda avtalsvillkor konsumenter (pdf, 129 kb)