Beskrivning: En fiberkabel har blivit avgrävd i Ramdala. Felsökning pågår. Uppdatering: Felet är identifierat. Fibertekniker har påbörjat reparation och omblåsning av kablarna. Finns ingen beräknad klartid i nuläget.

Orsak: Avgrävd kabel

Google Translate:

Beskrivning: En fiberkabel har blivit avgrävd i Ramdala. Felsökning pågår. Uppdatering: Felet är identifierat. Fibertekniker har påbörjat reparation och omblåsning av kablarna. Finns ingen beräknad klartid i nuläget.

Orsak: Avgrävd kabel

Avtalsvillkor Serviceavtal för konsument

 1. Pris
  Kunden erlägger det pris som framgår av vid varje tillfälle gällande prislista. Vid prisändring meddelas kund senast sextio (60) dagar innan prisändringen träder i kraft.
 2. Avtalspart
  Endast fastighetsägare äger rätt att teckna avtal. Görs överenskommelse om att faktura ställs till annan person fritar detta inte fastighetsägaren från betalningsansvar.
 3. Avtalsöverlåtelse
  Avtalet får inte överlåtas utan leverantörens skriftliga medgivande.
 4. Ägarbyte
  Avtalet upphör när fastigheten övergår till ny ägare. Kunden skall utan dröjsmål meddela leverantören när fastigheten övergår till ny ägare samt uppge namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer till den nya ägaren.
 5. Sekretess
  Parterna förbinder sig att, i den utsträckning det är förenligt med svensk lag, inte delge innehållet i parternas avtal och sådan information som är att betrakta som den andra partens affärshemlighet till utomstående.
 6. Avtalstid
  Avtalet gäller från och med undertecknande av avtal med en bindningstid på ett (1) år. Därefter löper avtalet tillsvidare, med en skriftlig uppsägning av avtalet från endera parten en månad innan avtalet skall upphöra.