Beskrivning: Nu under hösten kommer vi att bygga om digitalt och byta system för vår kundinformation. Allt för att göra det enklare och bättre för dig. Du kommer att uppleva förändringar i både app och på vår webb.

Google Translate:

Beskrivning: Nu under hösten kommer vi att bygga om digitalt och byta system för vår kundinformation. Allt för att göra det enklare och bättre för dig. Du kommer att uppleva förändringar i både app och på vår webb.

Utfall och prognos

Publicerad mars 2023.

Hos oss får du bara el som kommer från 100 procent förnybara energikällor som sol, vind, vatten och biobränsle – helt utan CO2-utsläpp eller kärnbränsleavfall.

Generellt om Skärgårdsportföljen

Portföljen är i grunden ett helt rörligt avtal i kombination med successiva prissäkringar som baseras på en prognostiserad förbrukningsvolym. Varje månadsfaktura är en kombination av faktisk förbrukning till faktiska spotpriser, timme för timme (”spotkostnad”), plus ett avdrag eller påslag för de prissäkringar som är gjorda, enligt aktuell prissäkringsstrategi. Du som har ett förvaltat avtal kan påverka din spotkostnad genom att styra din förbrukning under dygnets alla timmar. Man kan påverka sin totala elkostnad genom att styra sin förbrukning till billigare timmar över dygnet.

Elmarknaden vintern 2022/2023

Vädret har bortsett från en kallare period i december generellt utfallit väldigt milt och gynnsamt för elkonsumenterna. I Europa har man i stället för tömda gaslager fått se en påfyllning, med kraftigt fallande gas- och elpriser som följd. I samverkan med det milda vädret har effektiviserings- och besparingsåtgärder på el och bränslen också bidragit till de fallande priserna. Detta har medfört att de helt rörliga månadsmedelspotpriserna för vår nordiska el utfallit betydligt lägre än de priserna man kunde prissäkra på i marknaden innan vi gick in i vinterperioden.

Hur har Skärgårdsportföljens utfall varit under vintern?

Under hela 2022 har terminspriserna – alltså de kontrakt vi handlar med för att säkra priser framåt – varit exceptionellt höga och det är alltså mycket av de priserna vi får med oss i utfallet för vintern 2022/2023. Affärsverkens förvaltare har inom ramen för förvaltningsmodellen valt att fokusera på att huvudsakligen säkra upp inför den vinter som vi nu lämnar bakom oss.

Som grafen visar har en genomsnittskund i Skärgårdsportföljen haft priser under vintern på 294 till 395 öre per kWh. Som jämförelse har terminspriset för att prissäkra motsvarande period sedan avtalsstart i snitt varit cirka 420 öre per kWh, och där vi såg pristoppar på 610 till 704 öre per kWh när läget var som mest ansträngt. Samtliga priser ovan är exklusive moms.

Hur ser framtida prognos ut?

Skärgårdsportföljens priser kommer att vara högre än det rörliga priset under det första kvartalet 2023. Från april kommer det, enligt prognos, att skilja mindre mellan det rörliga priset och portföljpriset. Priset ser ut att hamna på nivån 140 till 160 öre per kWh exklusive moms under årets andra kvartal. Det är viktigt att tydliggöra att detta är just en prognos. Faktiskt utfall kommer att variera beroende på genomsnittliga inköpspriser och det rörliga prisets utfall.

Ett portföljavtal ska utvärderas över lång tid. Enstaka månader/perioder utfaller portföljpriserna högre än de helt rörliga priserna, som till stor del är väderberoende. Över tid har alla Affärsverkens förvaltade portföljer haft utfall en bra bit under genomsnittet för de rörliga priserna.

Skärgårdsportföljen - diagram handel, utfall och prognos

Priser i ovan graf är exklusive moms.

Utfall och prognos december 2022