Google Translate:

Ta hand om våra resurser för framtida generationer

Vi människor behöver förändra vårt konsumtionsbeteende och minska uttaget av naturresurser. Cirkulär ekonomi innebär att ha ett kretsloppssystem i det vi producerar, både tekniskt och biologiskt. På Affärsverken arbetar vi med cirkulär ekonomi i alla våra verksamhetsområden.

Cirkulära Karlskrona

På lokal nivå gör Affärsverken det vi kan för att ta hand om Karlskrona för kommande generationer. Vi gör det bland annat genom bättre sortering, återbruk samt grön och lokalproducerad el som i sin tur genererar fjärrvärme.

Att ställa om till förnybara energikällor som sol och vind bidrar också till den cirkulära ekonomin. Där bidrar vi med nya produkter och tjänster som möjliggör den sortens energisystem.

I det dagliga arbetet försöker vi i det längsta att använda mindre fossila material och använda mer återvunnet material. Ett mål för Affärsverken är att vara fossiloberoende 2030.

”Vi behöver vara en utbildare som visar hur samhället kan bli mer hållbart. Där behöver vi hitta vägen framåt för det finns inget facit.”

Åke Ågren, affärsområdeschef Cirkulär Affärsverken

Mältan återvinningscentral

Hjärtat i vårt cirkulära arbete

På Mältan utanför Karlskrona finns Kraftvärmeverket som producerar förnybar el och värme, men platsen associeras främst med återvinningscentralen. Här sorteras alla avfallsfraktioner och tas om hand på bästa sätt, antingen av oss själva eller av andra aktörer. Anläggningen utvecklas kontinuerligt för att bli ännu mer effektiv och i enlighet med avfallstrappans modell. 2022 restes ett återbrukstält för begagnade saker och byggmaterial.

Avfallstrappan

Fem nivåer av avfallshantering

Det finns ett EU-direktiv som styr hur vårt avfall ska hanteras. Det kallas avfallstrappan och har fem nivåer – minimera, återanvända, återvinna, energiutvinna och deponera. Affärsverken arbetar enligt den modellen med allt avfall som vi samlar in på våra totalt sextio återvinningscentraler och stationer.

Vad är cirkulär ekonomi?

Att förbruka naturresurser i den takt som gjorts historiskt är orimligt för att kunna uppnå klimatmålen och en hållbar framtid. I en cirkulär ekonomi tar vi hand om allting som vi människor skapat så länge det går. Modellen är hämtad ur naturens eget kretslopp. I den bästa av världar skulle det aldrig bli något avfall kvar. Allt vi producerar skulle till slut komma tillbaka som någon form av råvara. Det är därför dagens produkter också behöver designas hållbart för att lätt kunna återanvändas eller återvinnas.