Google Translate:

Renhållning

Som huvudman för renhållningen samlar vi in och tar hand om allt hushållsavfall i Karlskrona.

Avfall och återvinning

Vi genomför cirka 700 000 tömningar per år. På avfalls- och återvinningsanläggningen hanterar vi 70 000 ton avfall varje år. Endast 1 700 ton av detta hamnar på deponin, det vill säga blir kvar på tippen. Resten av avfallet tas om hand och återvinns på olika sätt. Vi erbjuder också containrar för uthyrning till både privatpersoner och företag.

Ditt engagemang tillsammans med vårt gör att vi jobbar för en grönare framtid.

Du sorterar och lämnar ditt avfall – vi tar hand om resten.

Hållbarhet

Resurshushållningsplan

Resurshushållningsplan 2018-2025 beskriver hur Karlskrona kommun ska arbeta med avfallshantering fram till år 2025. Arbetet ska resultera i att avfallets mängd och farlighet ska minska och att servicen samt tillgänglighet ska öka.

Avfallsplanen (eller som vi kallar den Resurshushållningsplan) är ett politiskt beslutat dokument som beskriver mål och åtgärder mellan åren 2018 och 2025. Den ska följas upp årligen och innehållet ska ses över om det är fortsatt aktuellt minst var fjärde år samt uppdateras vid behov.

Arbetet med att ta fram planen påbörjades senhösten 2016 och fortsatte under 2017. I arbetsgruppen var tjänstemän från Drift och Serviceförvaltningens hamn-, park-, fastighet- och kostavdelning, Kommunledningsförvaltningen, Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen och Affärsverken Karlskrona AB. Styrgrupp bestod av Affärsverkens VD, ordförande och vice ordförande i Affärsverkens styrelse, Renhållningschefen och arbetsgruppen Miljösmarta Karlskrona bestående av politiker och tjänstemän från kommunlednings-förvaltningen. Referensgrupp var kommunala tjänstemän, politiker, fastighetägare och privata aktörer.

 

Läs planen här (pdf)