Google Translate:

Karlskrona Solparks föreningar

Karlskrona Solpark består av två föreningar och ett antal direktägare. Hur hänger det hela ihop? Det förklarar vi här.

Karlskrona Solpark Drift Ekonomisk Förening

Driftföreningen ansvarar för driften av Karlskrona Solpark.

Driftföreningen tecknar samarbetsavtal, avtal för administration av verksamheten, elavtal (inklusive elcertifikat och ursprungsgarantier), nätavtal, drift, underhåll, serviceavtal, försäkring och tredjeparts arrendeavtal med Affärsverken. Alla direktägare i Karlskrona Solpark är medlemmar i driftföreningen.

Driftföreningen ansvarar för att göra eventuella avsättningar för framtida underhåll och material samt återställandet av marken. Exempelvis kommer växelriktare att behöva bytas efter cirka halva Solparkens livslängd. Livslängden är beräknad utifrån avtalstiden för arrendet, vilket motsvarar 30 år. Driftföreningen ansvarar även för att göra eventuella avsättningar för framtida nedmontering och återvinning enligt de regler som gäller då.

Solfördelarna i Karlskrona

Som andelsägare är du medlem i ”Solfördelarna i Karlskrona”. Det är en ekonomisk förening som genom samarbetsavtal med Affärsverken räknar in din elproduktion i din vanliga elräkning. Du som kund får en samlingsfaktura från Affärsverken med använd energi och avdrag för din andel. Den elproduktion som baserats på din andel är tydligt specificerad.

Direktägare i Karlskrona Solpark

Företag eller organisationer som direktinvesterar blir så kallade direktägare i Karlskrona Solpark. De äger en eller flera större andelar som motsvarar minst 50 kW. Alla direktägare är dessutom medlemmar i Karlskrona Solpark Drift Ekonomisk Förening.

Från 0 till 2 400 000 kWh

Karlskrona Solparks fyra etapper producerar tillsammans grön el som motsvarar drygt 400 hushålls helårsförbrukning.

Affärsverken har byggt de fyra etapperna under 2,5 års tid, hela vägen från 0 till 2 400 000 kWh.

Frågor och svar

  Platsen för Karlskrona Solpark är den gamla Gullbernadeponin i Lyckeby. Solinstrålningen i Karlskrona är bland de högsta i Sverige och därför är förutsättningarna så bra för en solpark.

  En Driftförening tar hand om allt löpande och fördelar intäkter och kostnader till alla medlemmar, alltså de som äger anläggningarna (solcellsystem). Alla som är delägare i en anläggning måste vara medlem i Karlskrona Solpark Drift Ekonomisk förening.

  Solfördelarna är en ekonomisk förening som köper del av anläggningen och säljer andelar till sina medlemmar.

  Läs mer om föreningen här.

  Så här fungerar det att vara direktägare i Karlskrona Solpark.

  • Investeringen är minst 50 kW.
  • Varje kW kostar 15 500 kronor (exklusive moms).
  • Minsta investering är alltså 775 000 kronor (exklusive moms).

  I och med investeringen äger direktägaren en anläggningstillgång i form av installerad effekt i solparken. Denna anläggningstillgång går in i direktägarens egen bokföring och därför kan avskrivningar göras.

  All energi som produceras i Karlskrona Solpark säljs momentant till gällande timspotpris. Dessutom säljs ursprungsgarantierna som tilldelas. Detta utgör Karlskrona Solparks intäkter. Kostnaderna utgörs av de operativa driftkostnaderna för administration och underhåll.

  Två gånger om året sammanställs intäkterna och kostnaderna och utbetalning görs till direktägarna. Dessa utbetalningar är skattepliktiga intäkter i direktägarens bokföring.

  (Exempel från 2022: En direktägare med 50 kW fick intäkter på cirka 80 000 kronor och kostnader på cirka 3 000 kronor.)

  Avtalstruktur

  • Överlåtelseavtal som reglerar köpet av anläggningstillgången från Affärsverken (ansvarig för byggandet).
  • Andelsavtal som reglerar ägandet av hela Karlskrona Solpark med alla övriga direktägare.
  • Samarbetsavtal som reglerar att direktägaren överlåter ansvaret för drift och underhåll till Driftföreningen.
  • (Driftföreningen har i sin tur ett partnerskapsavtal där man köper tjänsterna för drift, underhåll och administration från Affärsverken).

  För att teckna sig för en investering i de kommande etapperna så signeras en bindande avsiktsförklaring.
  I samband med den erläggs också en anmälningsavgift på 10 procent av köpeskillingen.

  En andel producerar cirka 100 kWh per år. För att räkna på investeringen krävs att man vet det framtida elpriset. Som kund får du betalt det rörliga elpriset på NordPool (baserat på varje produktionstimmes pris).

  Om du vill veta vad din andel kan ge dig, baserat på genomsnittligt elpris och snittintäkt, kan du kika på kalkylen.

  Historik Karlskrona Solpark
  Sedan första maj 2019 då Karlskrona Solpark togs i drift har det sett ut såhär:

  År kWh per andel kronor per andel
  2023 104 101
  2022 99 209
  2021 88 71
  2020 99 36
  2019 (8 månader) 77 38

  Ja du kan äga andelar i Karlskrona Solpark oavsett vart i landet du bor. Men du måste ha Affärsverken som elhandelsleverantör.

  Medlemmar i Solfördelarna får avdrag för andelsägande i Solfördelarna på den vanliga fakturan från Affärsverken. Avdraget presenteras som en separat post på fakturan.

  En solpanel motsvarar ungefär fem andelar.

  Har du fått ett gåvobevis så kan du lösa in det här på webben. Fyll i dina uppgifter här.

  kWp står för kilowatt peak. Det är så mycket som solcellerna genererar under ideala förhållanden och så som de testas hos tillverkarna.

  kWh är ett mått på el-energi. kWh står för kilowatt i timmar. 1 kWh motsvarar energin som går åt för att en 40 W-lampa ska vara tänd i 25 timmar.

  Man kan lite enkelt säga att 6 MW effekt omräknas till 6 * 1 000 soltimmar/år = 6 000 MWh energi. 6 000 MWh motsvarar 6 000 000 kWh. En normal villaförbrukning motsvarar 15 000 kWh per år. Solparkens produktion motsvarar ca 400 normal villors årsförbrukning.

  Snö skottas inte bort från solpanelerna eftersom risken att skada panelerna är stor. Vid skottning kan små sprickor uppstå och med tiden kan sprickorna leda till större skador. Av samma anledning rekommenderas de som har solceller på sina tak att inte heller skotta bort snön.

  Trots att det kan vara fint väder även i vintertid är solcellernas produktion liten under årets mörkare månader. Därför går inte några större mängder energi förlorad om solpanelerna under en tid är täckta med snö.