Google Translate:

Karlskrona Solparks föreningar

Solparken består av 2 föreningar och direktägare. Här förklarar vi hur allt hänger ihop!

Karlskrona Solpark Drift Ekonomisk Förening

Driftföreningen ansvarar för driften av Karlskrona Solpark.

Driftföreningen tecknar samarbetsavtal, avtal för administration av verksamheten, elavtal (inklusive elcertifikat och ursprungsgarantier), nätavtal, drift, underhåll, serviceavtal, försäkring och tredjeparts arrendeavtal med Affärsverken. Alla direktägare i Karlskrona Solpark är medlemmar i driftföreningen.

Driftföreningen ansvarar för att göra eventuella avsättningar för framtida underhåll och material samt återställandet av marken. Exempelvis kommer växelriktare att behöva bytas efter cirka halva Solparkens livslängd. Livslängden är beräknad utifrån avtalstiden för arrendet, vilket motsvarar 30 år. Driftföreningen ansvarar även för att göra eventuella avsättningar för framtida nedmontering och återvinning enligt de regler som gäller då.

Solfördelarna i Karlskrona

Som andelsägare är du medlem i ”Solfördelarna i Karlskrona”. Det är en ekonomisk förening som genom samarbetsavtal med Affärsverken räknar in din elproduktion i din vanliga elräkning. Du som kund får en samlingsfaktura från Affärsverken med använd energi och avdrag för din andel. Den elproduktion som baserats på din andel är tydligt specificerad.

Direktägare i Karlskrona Solpark

Företag eller organisationer som direktinvesterar blir så kallade direktägare i Karlskrona Solpark. De äger en eller flera större andelar som motsvarar minst 50 kW. Alla direktägare är dessutom medlemmar i Karlskrona Solpark Drift Ekonomisk Förening.

Karlskrona Solpark

Här kan du läsa mer om hur parken är byggd och varför den är byggd så.

Så här fungerar det!

Läs mer om hur det gick till när föreningarna bildades.

Projekt Karlskrona Solpark

Affärsverken Energi i Karlskrona AB projekterar och bygger hela Karlskrona Solpark via totalentreprenad. När den är redo för drift överlåts solparken till andelsägarna i Solfördelarna respektive direktägarna.

Fakta om etapp 1

Här finns mer detaljerad fakta om hur etapp 1 är byggd.

Fakta om etapp 2

Här finns mer information om hur etapp 2 ska byggas.

Frågor och svar

  Snö skottas inte bort från solpanelerna eftersom risken att skada panelerna är stor. Vid skottning kan små sprickor uppstå och med tiden kan sprickorna leda till större skador. Av samma anledning rekommenderas de som har solceller på sina tak att inte heller skotta bort snön.

  Trots att det kan vara fint väder även i vintertid är solcellernas produktion liten under årets mörkare månader. Därför går inte några större mängder energi förlorad om solpanelerna under en tid är täckta med snö.

  Ja du kan köpa andelar i Karlskrona Solpark oavsett vart i landet du bor. Men du måste ha Affärsverken som elhandelsleverantör. Köp andelar här!

  En solpanel motsvarar ungefär 3 andelar.

  Har du fått ett gåvobevis så kan du lösa in det här på webben. Fyll i dina uppgifter här.

  Man kan lite enkelt säga att 6 MW effekt omräknas till 6 * 1 000 soltimmar/år = 6 000 MWh energi. 6 000 MWh motsvarar 6 000 000 kWh. En normal villaförbrukning motsvarar 15 000 kWh per år. Solparkens produktion motsvarar ca 400 normal villors årsförbrukning.

  En andelsägd solpark gör det möjligt för dig som inte har möjlighet att själv installera solceller på sitt tak eller fastighet att ha din egen solel. Alla med elförbrukning och som har Affärsverken som elleverantör kan köpa andelar. En privatkund eller företagskund kan köpa minsta andel om 0,1 KW vilket motsvarar ca 100 kWh i energi.

  Det finns ingen maxgräns för hur stor del av ens förbrukning man får köpa andelar för i föreningen Solfördelarna. En rekommendation är dock att inte köpa mer än ens förväntade förbrukning. 80 procent av sin förväntade förbrukning är ett bra riktmärke.

  Medlemmar i Solfördelarna får avdrag för andelsägande i Solfördelarna på den vanliga fakturan från Affärsverken. Avdraget presenteras som en separat post på fakturan.

  En Driftförening tar hand om allt löpande och fördelar intäkter och kostnader till alla medlemmar, alltså de som äger anläggningarna (solcellsystem). Alla som är delägare i en anläggning måste vara medlem i Karlskrona Solpark Drift Ekonomisk förening.

  Solfördelarna är en ekonomisk förening som köper del av anläggningen och säljer andelar till sina medlemmar.

  Läs mer om föreningen här.

  Solparkens plats är Gullberna deponi i Karlskrona. Det är en utmärkt möjlighet att använda en mark som inte går att använda till något annat. Deponin har använts till avfall från hushåll, bygg- och industri, samt avfall från Lumalampan. Att kunna bygga en solpark med förnyelsebar elproduktion och göra denna plats till en positiv känsla istället. Dessutom ligger deponin perfekt placerad i Karlskrona med söderläge.

  Området är ca 14 ha idag men vi avser att bygga på ca 7,5 ha. Planen är att bygga anläggningen i olika etapper. Vårt mål är ca 6 MW, vilket motsvarar ca 400 st normalvillors årsförbrukning. Parken byggs i 10 etapper, varje etapp är 0,6 MW.

  Här hittar du mer information om platsen solparken ska byggas på.

  kWp står för kilowatt Peak. Det är hur mycket energi solcellerna genererar när de fungerar som bäst, till exempel mitt på dagen en solig dag.

  kWh är ett mått på el-energi. kWh står för kilowatt i timmar. 1 kWh motsvarar energin som går åt för att en 40 W-lampa ska vara tänd i 25 timmar.

  Man kan bli direktägare om man köper en större del av anläggningen/rörelsen, där minsta del är 50 kW.

  För att räkna på investeringen krävs att man vet det framtida elpriset. Som kund får du betalt det rörliga elpriset på NordPool (baserat på varje produktionstimmes pris). Det finns långtidsprognoser som man kan titta på för att se vad marknaden har för tro om framtida elpris.