Google Translate:

Pressrelease 18 december 2020

Prioriterat arbete att rätta till misstagen

Affärsverken har i en egen genomgång av avtal och uppgörelser som tecknades under förra vd:ns ledning funnit ett antal avvikelser från interna rutiner och regler om upphandling. Det handlar bland annat om inköp av varvstjänster och verkstadstjänster samt inhyrning av personal. Den tidigare vd:n slutade 2019 och vissa av avtalen löper över flera år.

– Det är oerhört beklagligt att regelverket har åsidosatts. Det är ett prioriterat arbete nu att gå igenom alla befintliga avtal och dokument, men det kommer att ta tid. Vi sitter med en del avtal som måste sägas upp, men det får inte ske på ett sätt som äventyrar driften av vår verksamhet. Vårt fokus är att rätta till det som inte är korrekt hanterat och försöka komma ifatt, säger Affärsverkens vd Anna Wallin.

Avvikelser har upptäckts på flera olika områden, till exempel reparation och underhåll av båtar, drivmedel, verkstadstjänster för tunga fordon och maskiner, inhyrning av personal och brandskydd.

– Vi försöker vända på alla stenar nu. Allt som inte har gått rätt till måste bli känt för oss i ledningen så att vi kan agera, säger Anna Wallin.

Hon betonar att den egna granskningen inte är slutförd och att det kan komma fram fler uppgifter som visar på brister eller felaktigheter i olika uppgörelser eller samarbeten.

– Det går inte att utesluta. Däremot är vi väldigt noga med att se till så att nya avtal hanteras på ett korrekt sätt och följer alla regler. Där har vi även tagit hjälp av Karlskrona kommuns upphandlingsenhet för stöd och rådgivning, säger Anna Wallin.

För mer information, kontakta:

Anna Wallin, vd Affärsverken
0708-78 30 89

Anna Claesson, marknadschef och affärsområdeschef skärgårdstrafik
0708-78 30 50