Google Translate:

Nyhet 02 mars 2023

Enklare sortering och återvinning

Sommaren 2022 beslutade regeringen om nya regler som gör det enklare för hushåll och verksamheter att sortera sitt förpackningsavfall.

Enklare insamling gör att producenterna kan återvinna mer avfall, och bidrar i sin tur till en mer resurseffektiv hantering av avfall. Det bidrar också till den gröna omställningen eftersom behovet av nya råvaror blir mindre och gör att koldioxidutsläppen minskar.

Vad innebär det?

Det nya insamlingssystemet, fastighetsnära insamling, innebär att invånarna ska kunna sortera fraktioner såsom förpackningar, glas och metall vid sin dörr alternativt i sitt kvarter.

  • 1 januari 2024: Kommunerna i Sverige får ansvar för insamling av förpackningar från hushåll genom fastighetsnära insamling och lättillgängliga insamlingsplatser.
  • 1 januari 2026: Kommunerna ska se till att det finns möjlighet för separat insamling av förpackningar på torg och i parker samt andra populära platser där kommunen har ett renhållningsansvar enligt gaturenhållningslagen.
  • 1 januari 2027: Kommunerna ska ha implementerat separat, fastighetsnära insamling av förpackningar från hushåll och verksamheter som är samlokaliserade med hushåll och som anmält att man vill ha kommunal insamling. Kommunerna ska också sörja för insamling av förpackningar vid lättillgängliga insamlingsplatser för skrymmande förpackningar.

Tidigare har kommunernas ansvar enbart varit matavfall, restavfall (kallades tidigare brännbart) samt deponi.

Beslut om fyrfackssystem

Kommunfullmäktige har nu beslutat att Affärsverken ska införa ett fyrfackssystem för att lösa fastighetsnära insamling av avfall. Det betyder att du slipper mellanlagra förpackningar hemma och att du inte behöver köra till återvinningsstationerna för att lämna dina förpackningar. Insamlingssystemet kommer att bestå av två kärl med fyra fack i varje, så att du kan återvinna åtta olika fraktioner i allt.

Det nya insamlingssystemet kommer inte att belasta nuvarande taxesystem utan producenterna ska stå för kostnaderna för insamlingen av förpackningar.

Ökad materialåtervinning

I de kommuner som redan infört fyrfackskärl ser man enligt plockanalyser att systemet bidrar till en hög insamlad sorteringsgrad och bra renhet på materialet. Man ser också att materialåtervinningen ökar, vilket är ett av målen i den regionala avfallsplanen för Karlskrona kommun.