Google Translate:

Vi älskar Karlskrona

Med omtanke om Karlskrona ser vi till att minimera risker och utsläpp samtidigt som vi vill påverka positivt genom hållbara produkter och tjänster.

Fossiloberoende 2030

Affärsverken vill möjliggöra en hållbar utveckling i samhället och då är klimatpåverkan från vår verksamhet en kritisk faktor. Vårt mål är att nå en fossiloberoende verksamhet år 2030. Att vara fossiloberoende innebär för oss att vi är helt fossilfria i normaldrift. Men utifrån vårt samhällsviktiga uppdrag att leverera kritisk infrastruktur lämnar vi utrymme för reservkraft från diesel.

All vår energiproduktion i värme- och kraftvärmeverken är 100 procent fossilfri och vår bränsleförbrukning bland fordon är 76 procent fossilfri. Samtliga renhållningsfordon går på HVO. Totalt ser vi en minskning av bränsleförbrukningen 2022 jämfört med 2021. En av våra största utmaningar för en fossilfri verksamhet är omställningen av skärgårdstrafiken. Vi utreder tekniska möjligheter till elektrifiering av vår flotta. Vår energiförbrukning av el och värme är 100 procent fossilfri och kommer från vårt eget kraftvärmeverk. På Mältans anläggning pågår flera utvecklingsprojekt för att möjliggöra cirkulära flöden och förbättra resurseffektiviteten. Bland annat en ny fackelstation som omvandlar metangasen i deponin till koldioxid och syre.

Hållbar utveckling

Hela världen befinner sig i en energiomställning. Affärsverkens lokala roll innebär bland annat att skapa balans mellan förbrukning, produktion och lagring i framtidens energisystem.

Vi arbetar med att bli en uppkopplad stad där vårt stadsnät bäddar för utveckling och innovation inom samhällsnyttiga tjänster och smarta lösningar.

Vi är en del av den cirkulära ekonomin där vi återanvänder jordens resurser så långt det är möjligt.

Läs mer om hur vi skapar hållbar samhällsutveckling i Karlskrona genom att arbeta för en uppkopplad stad, cirkulär ekonomi och energiomställningen.