Resurshushållningsplan

Resurshushållningsplan 2018-2025 beskriver hur Karlskrona kommun ska arbeta med avfallshantering fram till år 2025. Arbetet ska resultera i att avfallets mängd och farlighet ska minska och att servicen samt tillgänglighet ska öka.

 

Avfallsplanen (eller som vi kallar den Resurshushållningsplan) är ett politiskt beslutat dokument som beskriver mål och åtgärder mellan åren 2018 och 2025. Den ska följas upp årligen och innehållet ska ses över om det är fortsatt aktuellt minst var fjärde år samt uppdateras vid behov.

Arbetet med att ta fram planen påbörjades senhösten 2016 och fortsatte under 2017. I arbetsgruppen var tjänstemän från Drift och Serviceförvaltningens hamn-, park-, fastighet- och kostavdelning, Kommunledningsförvaltningen, Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen och Affärsverken Karlskrona AB. Styrgrupp bestod av Affärsverkens VD, ordförande och vice ordförande i Affärsverkens styrelse, Renhållningschefen och arbetsgruppen Miljösmarta Karlskrona bestående av politiker och tjänstemän från kommunlednings-förvaltningen. Referensgrupp var kommunala tjänstemän, politiker, fastighetägare och privata aktörer.

Här finns planen

Du hittar planen i högerkolumnen som PDF. Den finns även i pappersformat i Affärsverkens reception på N Smedjegatan 53, i Karlskrona kommuns reception på Ö Hamngatan 7B, på Stadsbiblioteket samt biblioteken i Rödeby, Lyckeby, Nättraby och Jämjö.

Synpunkter

Lämna dina synpunkter senast den 15/9 till resurshushallningsplan@affarsverken.se eller märk ett brev med ”Resurshushållningsplan” och skicka till Affärsverken, Box 530, 371 23 Karlskrona.

Kontakt kundservice

0455-783 75

Resurshushållningsplan Karlskrona kommun

Resurshushållning i Karlskrona 2018-2025, pdf 1 MB

Senast ändrad: 2017-07-10 10:41

Chatta med kundservice