Google Translate:

Risk att elen stängs av i vinter

Inför vintern 2022/23 höjer Svenska Kraftnät risken för förbrukningsfrånkoppling. Det innebär att vi kan bli tvungna att stänga av din el.

Vad är förbrukningsfrånkoppling?

El kan inte lagras i stora mängder. Därför måste det vara ständig balans mellan hur mycket el som produceras och förbrukas. Vid extraordinära situationer kan elen behöva stängas av, så kallad förbrukningsfrånkoppling. Det finns två typer; automatisk (AFK) och manuell (MFK) som sker mer organiserat.

Det mest troliga i dagsläget är att en MFK kan bli aktuell vid regional effektbrist i södra Sverige. Till exempel vid plötsliga produktionsbortfall i kombination med andra störningar, eller vid effektbrist när produktion och import inte räcker till för att täcka förbrukningen en given timme. Förbrukningsfrånkoppling är extremt ovanligt. En MFK har till exempel aldrig behövt användas. Om det blir aktuell kan vi sannolikt se det dygnet före i form av mycket höga priser på elbörsen. Det mest troliga är att problemet blir löst i förväg eftersom industrier och privatpersoner väljer att minska sin elförbrukning under sådana förutsättningar.

Hur drabbas du vid en frånkoppling?

Ytterst är det Svenska Kraftnät som fattar beslut om en frånkoppling. Skulle en MFK aktiveras, så kopplas kunder bort enligt en process framtagen av Energimyndigheten som kallas Styrel. I den processen har Länsstyrelsen och kommunen beslutat vilka delar av vårt nät som ska kopplas bort och i vilken ordning. Här prioriteras fara för liv och hälsa, ekonomiska konsekvenser, miljö och kulturella värden. Frånkopplingen kan ha en återställningstid på upp till 6 timmar, men vår bedömning är att det inte ska ta mer än 1 till 3 timmar.

Vanliga frågor och svar

  Som kund kommer du att uppleva en storskalig frånkoppling som vilket strömavbrott som helst. Påverkan är densamma som vid mindre fel i vårt lokalnät.

  Vid en storskalig frånkoppling kommer du få information från många källor; nyheter, radio och myndigheter som till exempel Länsstyrelsen. Vi ämnar även ha information på vår webbplats affarsverken.se där orsaken till avbrottet framgår. Generellt kommer vi veta redan föregående dygn att situationen är ansträngd.

  I regel blir vi förvarnade i samband med prissättningen av el dygnet före. Som kund kan du förbereda dig genom att dra ner förbrukningen de mest kritiska timmarna när priset är som allra högst. Gör alla förbrukare detta så sparas pengar och risken minskar för att elen behöver kopplas bort.

  Nej. I samband med den här typen av frånkoppling, som görs för att rädda kraftsystemet som helhet, har du inte rätt till avbrottsersättning. Detta ligger utanför vår kontroll och ses som Force Majeure. Vid normala strömavbrott har du dock rätt till ersättning vid avbrott längre än 12 timmar.

  Vilka delar av vårt nät och vilka kunder som blir bortkopplade styrs av den prioriteringslista som Länsstyrelsen och kommunen tagit fram. Målet är samhället ska fungera som helhet även vid frånkoppling. Värt att tänka på är att samhällsviktig verksamhet generellt alltid har någon typ av reservkraft installerad som kommer användas om varsamheten, mot förmodan, inte skulle vara prioriterad.

  Det beror på hur mycket effekt som vi beordras koppla bort. Man kan även klara sig om man bor i ett område som är prioriterat. Kunder med reservkraft kommer kunna fortsätta sin verksamhet.

  Nej, det går tyvärr inte eftersom växelriktaren kommer slås ifrån. Detta görs bland annat för att skydda de som jobbar med felsökning på nätet vid strömavbrott. Du kommer heller inte kunna få betalt för den eventuella produktion som genereras.

  Din fiber kommer med största sannolikhet inte heller fungera då våra noder i nätet behöver ström för att fungera.

  Även om ditt uppvärmningssystem inte kommer fungera så kommer påverkan på inneklimatet att vara marginell. Strömavbrottet varar inte så länge och under den tiden klarar ett hus generellt av att hålla temperaturen ganska bra.

  Vår webbplats affarsverken.se kommer uppdateras löpande.