Vad händer med avfallet?

Vi sköter avfallshämtningen för både hushållen och ett flertal företag i Karlskrona.

Bild från Mältans ÅVC

Vad händer sedan?

Det sorterade avfallet från hushåll, företag, återvinningsstationer och återvinningscentraler körs till vår avfalls- och återvinningsanläggning strax norr om Karlskrona.

En stor del av vår avfallsanläggning utgörs av mellanlager för olika material och vi arbetar på uppdrag åt samtliga materialbolag som ingår i Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Det komposterbara avfallet tas om hand på Mältan och transporteras sedan vidare till annan anläggning för att bli biogas och biogödsel. Det brännbara körs iväg till förbränning och energin tas tillvara. Vi tar även emot avfall som inte kan sorteras eller återvinnas (deponirester). Detta täcks över och slutförvaras och är det som utgör det så kallade "sopberget".

Så här återvinns avfallet

Brännbart avfall
Det brännbara avfallet från hushåll och företag mellanlagras på vår avfallsanläggning innan det transporteras vidare och förbränns och energin tas tillvara.

Ofärgat glas

På vår avfalls- och återvinningsanläggning mellanlagras det ofärgade glaset innan det hämtas av Svensk Glasåtervinning. Därefter sorteras och krossas glaset innan det går in i olika återvinningsprocesser. 35 procent av allt ofärgat glas är framställt av återvunnet glas.

Färgat glas

Vi mellanlagrar det färgade glaset på vår avfallsanläggning innan det hämtas av Svensk Glasåtervinning. Därefter sorteras och krossas glaset innan det går in i olika återvinningsprocesser. 90 procent av allt färgat glas är framställt av återvunnet glas. En liten del av returglaset mals och används i betong.

Metallskrot

En stor del av allt metallskrot kan återvinnas. Från mellanlagringen på vår avfallsanläggning skickas skroten till Stena Recycling AB där det sorteras. Därefter förädlas materialet på olika sätt och säljs till stålverk, gjuterier och smältverk. Hälften av råvaran till svensk stålindustri kommer från återvunnet järnskrot.

Pappersförpackningar

På vår avfallsanläggning pressar och balar vi förpackningarna. Därefter skickas det till pappersbruk. Det tillverkas bland annat kartonger av återvunna pappersförpackningar

Metallförpackningar

Insamlade metallförpackningar mellanlagras på vår avfallsanläggning och hämtas av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Därefter sorteras de som stål eller aluminium och skickas till olika smältverk. Vid återvinning av aluminium sparas 95 procent av den energi som behövs för att framställa nytt aluminium. Motsvarande siffra för stål är 75 procent. Stål och aluminium kan återvinnas många gånger innan kvaliteten påverkas.

Plastförpackningar

Förpackningar i plast mellanlagras på vår avfalls- och återvinningsanläggning och hämtas av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. De finsorteras efter sammansättning och ibland färg, innan de skickas till plaståtervinnare. Plasten återvinns bland annat till nya sopsäckar, bärkassar, plank och pallklossar.

Särskilda plastförpackningar

Vissa plastförpackningar från exempelvis industri och handel är, på grund av olika sammansättningar samt tidigare innehåll, inte alltid lämpade för återvinning. Vissa förpackningar går inte att rengöra och dessa läggs därför som brännbart och energin utvinns.

Tidningar

Alla tidningar som vi hämtar mellanlagras på vår avfalls- och återvinningsanläggning innan de körs vidare till Ohlssons där det sorteras efter kvalitet och sedan skickas i balar till pappersbruken. Papperet löses upp i vatten och används som råvara till nytt papper. Förpackningar och hygienpapper kan vara helt och hållet tillverkade av returfiber. Tidningar består av ca 40 till 50 procent returfibrer.

Behandlat träavfall

Trä som är behandlat med färg eller oljor räknas som behandlat. Detta sorteras och krossas på avfallsanläggning innan det används som konstruktions- och täckningsmaterial på deponin.

Obehandlat träavfall

Rent träavfall sorteras på vår avfallsanläggning innan det krossas och används som flis för eldning i kraftvärmeverket och våra övriga värmeverk.

Trädgårdsavfall

Det trädgårdsavfall som lämnas på vår avfallsanläggning krossas och används som flis.

Krymp- och sträckfilm

Krymp- och sträckfilm är emballageplast från handeln och industrin. Denna pressas till balar på vår avfallsanläggning och skickas vidare till plaståtervinning. Av den återvunna plasten tillverkas bland annat plastpåsar, sopsäckar, flaskor och dunkar.

Kontorspapper

Efter mellanlagring på vår avfalls- och återvinningsanläggning skickas kontorspapperet från Karlskronas företag till Stena Recycling AB där det sorteras och pressas till balar. Detta används sedan av pappersbruk som råvara till olika sorters hygienpapper.

Wellpapp

Fibrerna i wellpapp kan återanvändas upp till åtta gånger. Efter mellanlagring på vår avfallsanläggning skickas wellpappen till IL Recycling AB där det pressas till balar. Används sedan som råvara vid tillverkning av ny wellpapp.

Rivningsmassor

Rivningsmassor används som konstruktionsmedel på deponin. Betong och liknande utgör ett utmärkt material för att bygga vägar för lastbilar med mera.

Elektroniska produkter

Enligt lag ska uttjänta elektroniska produkter samlas in och återvinnas. Lagen förbjuder uttryckligen att elprodukter deponeras eller förbränns utan föregående behandling. På vår avfalls- och återvinningsanläggning mellanlagrar vi elektroniska produkter som exempelvis spisar, dammsugare, rakapparater, gräsklippare, datorer, TV-apparater med mera. Därefter transporteras de till El-Kretsen som förbehandlar och återvinner produkterna enligt gällande lagar.

Senast ändrad: 2016-10-20 14:00

Chatta med kundservice