Om fjärrvärme

Fjärrvärme är en klimatsmart och energieffektiv uppvärmningsform. Det innebär att energin produceras på ett ställe för att sedan transporteras via slutna rörsystem till olika platser, där energin ska användas. Det innebär mindre utsläpp än om flera pannor skulle användas.

Duschkran

Så fungerar fjärrvärme

Istället för att varje hus har en egen värmekälla levereras värmen enkelt och bekymmersfritt från en central anläggning, ett värmeverk eller kraftvärmeverk, som kan drivas med olika bränslen. Med fjärrvärme hushåller vi med våra gemensamma resurser eftersom det är en uppvärmningsform som tar tillvara resurser som annars går till spillo.

Kraftvärme - från produktion till kund

  1. Fliset transporteras till kraftvärmeverket vars panna eldas med flis, som är ett förnyelsebart biobränsle. Alternativa bränslen i kraftvärmeverk är brännbart avfall, gas, kol, olja.

  2. I pannan hettas vatten upp till ånga.

  3. Ångan driver en turbin som i sin tur skapar el. Electricitet kommer hem till dig via elnätet.

  4. Samtidigt som elen kommer hem till hushållen fortsätter processen i kraftvärmeverket. Ångan som driver turbinen kyls ner till vattenform igen (varmvatten).

  5. Det varma vattnet går via fjärrvärmeledningarna ut till fastigheterna.

  6. Värmen överförs via en fjärrvärmecentral till din fastighet. I den finns värmeväxlare, som utnyttjar det heta vattnet för att värma upp husets element och varmvattnet i kranarna.

  7. När vattnet förbrukats går vattnet tillbaka via fjärrvärmeledningarna. Det avsvalnade vattnet går tillbaka till värmeverket igen för upphettning.

 

Fjärrvärme – ett steg mot ett hållbart samhälle

Utvecklingen av fjärrvärme har gjort att luftkvaliteten i svenska städer förbättrats avsevärt sedan 90-talet och framåt. Under början av 2000-talet har utsläppen minskat ytterligare, då fjärrvärmeverken bytt fossila bränslen mot biobränslen. På vissa verk (kraftvärmeverk) använder man dessutom spillvärmen som blir till under produktion, vilket gör att nästan all energi kommer till användning.

Idag står fjärrvärme för nästan hälften av Sveriges uppvärmning och är vanligast i flerbostadshus (lägenheter). Värmen är vattenburen och går via rör i marken vilket gör att fjärrvärme lämpar sig bäst för tätbebyggda områden.

Våra fjärrvärmeverk

Vi producerar fjärrvärme i våra anläggningar; Kraftvärmeverk Karlskrona,  Väster Udd värmeverk och Gullberna värmeverk. Fjärrvärmesystemet i Karlskrona påbörjades 1990 och är en stor miljösatsning för kommunen. Senaste projektet är Karlskrona kommuns största miljösatsning någonsin, Kraftvärmeverk Karlskrona, som invigdes i september 2012.

Kraftvärmeverk Karlskrona

Gullberna värmeverk

Västerudd värmeverk

Studiebesök

Om du representerar en intressegrupp eller organisation som vill besöka vår verksamhet för att få en närmare inblick, tar vi emot studiebesök på Kraftvärmeverk Karlskrona.

Studiebesök på Kraftvärmeverk Karlskrona

Film "Hur fungerar fjärrvärme?"

Från Svensk fjärrvärme

Reko fjärrvärmeleverantör

Vi är en Reko fjärrvärmeleverantör. Det betyder att Affärsverken lever upp till högt ställda krav på öppenhet, jämförbarhet och förtroende.

För dig som kund innebär det tydlig och lättillgänglig information om verksamheten och prisförändringar, en öppnare dialog och mer för kunden att säga till om.

Verksamhetsgenomlysning 2014, Reko fjärrvärme, pdf

Läs mer om Reko fjärrvärme på Svensk fjärrvärmes webbplats

Senast ändrad: 2012-10-29 08:50

Chatta med kundservice