Frågor och svar

Här kan du läsa de frågor och svar vi har samlat ihop. Vi hjälper dig gärna om det är något mer du undrar över, kontakta oss via  mail eller telefon. 

Förbrukning

Man kan lite enkelt säga att 6 MW effekt omräknas till 6 * 1 000 soltimmar/år = 6 000 MWh energi

​6 000 MWh motsvarar 6 000 000 kWh. En normal villaförbrukning motsvarar 15 000 kWh per år. Solparkens produktion motsvarar ca 400 normal villors årförbrukning.

Köpa andelar

Göra det möjligt för kund, som inte har möjlighet att själv installera solceller på sitt tak eller fastighet. Det ska vara möjligt för alla att kunna vara med och påverka.

En privatkund eller företagskund kan köpa minsta andel om 0,1 KW vilket motsvarar ca 100 kWh i energi.

Det finns olika fördelar. Framförallt är solparken tänkt till de som av olika anledningar inte har möjlighet att installera solceller själv men ändå vill ha en möjlighet till solel.

Ja alla med elförbrukning och som har Affärsverken som elleverantör.

Förening

​En Driftförening tar hand om allt löpande och fördelar intäkter och kostnader till alla medlemmar, alltså de som äger anläggningarna (solcellsystem). Alla som är delägare i en anläggning måste vara medlem i Karlskrona Solpark Drift Ek. för.

En kund som har köpt andelar i Solfördelarna kommer att få en samfaktura från Affärsverken med både förbrukning och sin andel av solproduktion. Man måste vara elkund, eller ingå avtal om att bli elkund hos Affärsverken för att ha andelar i Solfördelarna.

Det finns ingen maxgräns för hur stor del av ens förbrukning man får köpa andelar för i föreningen Solfördelarna. En rekommendation är dock att inte köpa mer än ens förväntade förbrukning, 80% av sin förväntade förbrukning är ett bra riktmärke.

Är en ekonomisk förening som köper del av anläggningen och säljer andelar till sina medlemmar.

Två ekonomiska föreningar har bildats.

Investering

Planen är att bygga anläggningen i olika etapper. Vårt mål är ca 6 MW, vilket motsvarar ca 400 st normalvillors årsförbrukning. Parken byggs i 5 etapper, varje etapp är 1,2 MW.

​För att räkna på investeringen krävs att man vet det framtida elpriset. Kunden kommer att få betalt det rörliga elpriset på NordPool (baserat på varje produktionstimmes pris). Det finns långtidsprognoser som man kan titta på för att se vad marknaden har för tro om framtida elpris.

Platsen

​Karlskrona Kommun äger marken och Affärsverken kommer att arrendera marken under 30 år med möjlighet till förlängning. Affärsverken skriver sedan ett "hyresavtal" med Driftföreningen.

Det är en utmärkt möjlighet att använda en mark som inte går att använda till något annat. Att kunna bygga en solpark med förnyelsebar elproduktion och göra denna plats till en positiv känsla istället. Dessutom ligger deponin perfekt placerad i Karlskrona med söderläge.

​Gullberna deponi - Karlskrona

Avfall från hushåll, bygg- och industri, samt avfall från Lumalampan

Vi planerar att bygga på 7,5 ha.

Området är ca 14 ha idag men vi avser att bygga på ca 7,5 ha.

Teknisk information

kWp står för kilowatt Peak. Det är hur mycket energi solcellerna genererar när de fungerar som bäst, till exempel mitt på dagen en solig dag.

kWh är ett mått på el-energi. kWh står för kilowatt i timmar. 1 kWh motsvarar energin som går åt för att en 40 W-lampa ska vara tänd i 25 timmar.

​Solparken planeras att byggas i etapper. Totalt 5 etapper om 1,2 MW, vilket i hela solparken är 6 MW.

Varför solpark?

Affärsverken vill bygga en solpark för alla. Ett hållbart samhälle med förnyelsebar energi är viktigt för Affärsverken och ligger också helt i linje med de globala hållbarhetsmålen, regeringens mål om förnybart 2040 samt Länsstyrelsen i Blekinges mål om 110 MW installerad effekt 2030.

Direktägare

Direktägarens del i anläggningen/fördelen ses som en materiell anläggningstillgång. Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter vara väsentlig, ska tillgången delas upp på dessa. Om man väljer att dela upp en tillgång i komponenter ska respektive komponent skrivas av separat över dess nyttjandeperiod. Vi har identifierat två betydande komponenter växelriktare och solceller. Vår bedömning är att växelriktaren har en nyttjandeperiod på 15 år och solcellerna en nyttjandeperiod på 30 år. Eftersom solparker är ett område som är nytt finns inga exakta angivelser vilka komponenter som den ska delas upp i och vilken avskrivningstid som ska tillämpas. Respektive direktägare bör därför göra sin egen bedömning och få den avstämd med sina revisorer. Vår bedömning är endast att ses som hjälp för er att göra er egen bedömning och som underlag för diskussion med revisorer.

Direktägarna kommer till skillnad från andelsägarna i den ekonomiska föreningen förvärva en egen del av anläggningen/rörelsen. Denna del torde hanteras såsom en materiell anläggningstillgång hos direktägaren.

Direktägare är de företagskunder som köper en del av anläggningen/rörelsen. Minsta del är 50 kW.

Senast ändrad: 2018-05-16 15:30

Chatta med kundservice