Elområden

Den 1 november 2011 delade Svenska Kraftnät in Sverige i fyra elområden. Indelningen är ett led i EU:s långsiktiga plan för att skapa en europeisk elmarknad. Förändringen innebär att Sverige går från att vara ett sammanhållet elområde till att bli fyra separata. Varje elområde blir en egen elmarknad som hanterar tillgång och efterfrågan och därmed också pris.

För de sydsvenska elkunderna innebär detta sannolikt periodvis ett högre elpris än i resten av landet, beroende av att det finns ett antal flaskhalsar i elöverföringen. Ansvaret för att bygga bort dessa brister i det svenska stamnätet ligger på statliga Svenska Kraftnät.

Varför delades Sverige upp i elområden?

EU har som mål att skapa en gemensam elmarknad där kunderna ska kunna köpa el från vilket elhandelsföretag som helst i Europa. Elområdena ska stimulera till att nya kraftverk byggs där det är underskott på el, och till att elnäten förstärks för att kunna föra över mer el inom Sverige.

Vad betyder det för mig som elkund?

Som elkund kan du handla el från elhandelsföretag över hela Sverige. Elpriserna kommer att variera, beroende på var i Sverige du använder din el. Titta på kartan. Elen blir generellt billigare att använda i norr, där det är överskott på el. Den blir sannolikt dyrare att använda i söder, där det är underskott på el. Du påverkas av indelningen oavsett avtalsform och var din elleverantör hör hemma.

Hur påverkas Sverige av elområden?

Elpriset styrs av tillgång och efterfrågan på el samt elnätens förmåga att transportera el inom Sverige. Flaskhalsarna i elnäten behöver byggas bort och ny kraftproduktion kommer att behövas i södra Sverige. Kraftvärmeverket som Affärsverken byggde och som stod klart 2012 i Karlskrona kommer att innebära ett litet steg på vägen.

Behöver jag som kund göra någonting?

Som kund hos Affärsverken justeras priset beroende på var du tar ut din el. Har du ett fast pris med rörlig områdesjustering sker en månadsvis justering mellan nordiskt systempris och inköpspriset för det elområde anläggningen tillhör. Elområdesjusteringen kommer att läggas på eller dras av.

Senast ändrad: 2012-04-20 08:16

Chatta med kundservice