Karakterisering av avfall

Sedan 1 januari 2005 har du som verksamhetsutövare ansvar att karakterisera/beskriva det avfall som ska deponeras. Du är skyldig att göra en grundläggande karakterisering av avfallet och beskriva dess ursprung, sammansättning, avfallets egenskaper och på vilken slags deponi avfallet kan läggas.

Syftet med karakteriseringen är att miljön ska skyddas genom att högre krav ställs på kunskap och dokumentation om avfallets egenskaper och sammansättning.

Så här gör du:

 1. Klassificera först avfallet enligt avfallsförordningen, då avgörs det om avfallet klassas som icke farligt eller farligt avfall och avfallet får en avfallskod. Du hittar avfallsförordningen 2011:927 till höger.

 2. Fyll i blanketten för karakterisering av deponiavfall.
  Blanketten hittar du till höger liksom en guide som är framtagen för hur man fyller i blanketten. Affärsverkens blankett används både för avfall som genereras regelbundet och icke regelbundet genererat avfall. För avfall som genereras regelbundet gäller karakteriseringen så länge avfallets egenskaper eller den process som orsakar avfallet inte förändras. För icke regelbundet genererat avfall skall en ny karakterisering genomföras vid varje tillfälle.

 3. Blanketten lämnas i vågstationen vid tömning av avfall på avfalls- och återvinningsanläggningen eller skickas till oss innan avlämning av avfall sker på adressen: 
  Affärsverken Karlskrona AB
  Avfalls- och återvinningsanläggningen
  Box 530
  371 23 Karlskrona
  Om du till exempel gör flera tömningar under ett och samma saneringsarbete räcker det att lämna blanketten en gång för hela arbetet.

 4. Affärsverken har rätt att avvisa avfallet om det inte överensstämmer med handlingarna eller om handlingarna visar att avfallet inte får tas emot på Bubbetorps avfallsanläggning. Överensstämmelseprovning görs enligt (NFS 2004:10, §§ 17-19).

Avfallsproducentens ansvar

Enligt de nya reglerna är det avfallsproducenten som ansvarar för att en korrekt karakterisering görs för avfallet. Med avfallsproducent menas var och en som bedriver en verksamhet som ger upphov till avfall. En avfallsproducent kan även vara till exempel en transportör som genom förbehandling, blandning eller andra åtgärder ändrar avfallets sammansättning och egenskaper.

Vad omfattas av karakteriseringen?

Det är endast avfall som skall deponeras direkt som omfattas av karakteriseringen. Så kallat osorterat avfall som sorteras på sorteringsplattan av Affärsverken omfattas inte av karakteriseringen, i det fallet tar Affärsverken över ansvaret som avfallsproducent.

Senast ändrad: 2012-11-19 13:42

Chatta med kundservice