Så här styrs elpriset

Det pris du betalar för din el utgörs av tre delar. Dels kostnaden för själva produkten el, dels nätavgiften för transporten av el genom ledningarna och dels skatter och avgifter.

Sedan 1996 är elmarknaden avreglerad, vilket innebär att du som kund är fri att välja elavtal hos vilket elhandelsföretag du vill. Tidigare var du tvungen att köpa din el från leverantören där du bodde. Nätavgiften betalas däremot alltid till elnätföretaget där du bor, oavsett vilken leverantör du valt. I Karlskrona är det Affärsverken som äger elnätet inom ett visst geografiskt område.

Elbörsen

Elpriset bestäms på den nordiska elbörsen Nord Pool, som är en marknadsplats för producenter, distributörer, industrier och energibolag som köper och säljer el. Priserna styrs av tillgång och efterfrågan. Dagligen handlar över 270 aktörer på Nord Pool.
Nord Pools webbplats

Nord Pool hanterar den fysiska marknaden, spotpriset. Dessutom finns det en finansiell marknad NASDAQ OMX Commodities, där aktörerna kan säkra elpriset framåt i tiden, vilket till exempel utgör basen för fastpriser och portföljförvaltning.
NASDAQ OMX Commodities webbplats

Elcertifikat

I Sverige har staten med hjälp av bidrag och skatter länge arbetat för att öka produktionen från förnybara energikällor, såsom vindkraft, småskalig vattenkraft, solenergi, vågenergi, geotermi och biobränsleeldad kraftvärme.

2003 beslutade Riksdagen att övergå till ett mer marknadsorienterat system för att stödja förnybar elproduktion, så kallat elcertifikat. Systemet utnyttjar marknadskrafterna för att skynda på utbyggnaden av förnybara, konkurrenskraftiga energikällor vilket på sikt ska sänka kostnaderna. Kostnaden för de tidigare bidragen har lyfts bort från stadsbudgeten och läggs idag direkt på elanvändarna.

Som kund betalar du alltså en viss kvot/procentsats i elcertifikatsavgift för den el som producerats i en anläggning för förnybar energi. Elcertifikatsavgiften tillkommer på elpriset och är lika för alla kunder. Avgiften bestäms av Affärsverken Energi AB utifrån marknadsläget och lagstadgad kvotplikt. Lagen om elcertifikat ger elleverantören rätt att ta ut kostnaderna för att hantera elanvändarens kvotplikt inom såväl gamla som nya elavtal.

Från och med 2007 har kvotplikten flyttats till elhandelsföretagen, enligt ändringar i lagen om elcertifikat. Det innebär att elcertifikatavgiften blir en del av elpriset och kravet på att särredovisa elcertifikat på fakturan upphör.

Senast ändrad: 2017-12-14 11:08

Chatta med kundservice