Behandling av personuppgifter om Affärsverkens kunder

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Affärsverken. Vi gör allt vi kan för att skydda dem från obehöriga. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen.

Personuppgiftsansvarig

Affärsverken Karlskrona AB är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för den behandling av personuppgifter som sker inom företaget. Observera att dotterbolagen Affärsverken Energi AB och Affärsverken Elnät AB är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för deras respektive verksamhet.

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom Affärsverken kan du vända dig till Kundservice via e-post info@affarsverken.se eller telefon 0455-783 75. 

Beställningar och reklamationer 

När du beställer en vara eller tjänst hos Affärsverken via till exempel internet, telefon eller vid personligt besök, kommer dina personuppgifter att registreras i vår kunddatabas och användas för administration av din beställning. Uppgifterna kan också komma att användas för marknads- och kundanalyser, uppföljning och utveckling av Affärsverkens tjänster samt för marknadsföringsändamål inom Affärsverkens koncern. (inga personuppgifter lämnas ut utanför koncernen).

Personnummer registreras för att vi ska kunna ge krediter om du till exempel handlar mot faktura och måste registreras i kravärenden. 

Vid reklamationer kommer relevanta uppgifter att registreras för att vi ska kunna hantera ditt ärende på ett effektivt sätt. 

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge de behövs för att vi ska kunna effektuera din beställning, fakturera, hantera klagomål och reklamationer och för att du ska kunna ta tillvara din rätt när det t.ex. gäller garantier. Utöver detta kan dina personuppgifter sparas när annan lagstiftning kräver det.

Uppgifter om företag

För enskild näringsidkare registreras personnummer eftersom det är företagets organisationsnummer. Kontaktpersoner hos företag registreras med adress, telefonnummer, avdelning, e-postadress och befattning. 

Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas hos Affärsverken. Du ska i sådana fall begära detta skriftligt till vår kundservice. 

Om du anser att en uppgift om dig är fel eller missvisande, bör du vända dig till Kundtjänst för ändringar. (kontaktinformation finns ovan).

Senast ändrad: 2016-12-19 08:59

Chatta med kundservice